Udostępnij za pośrednictwem


IHtmlHelper.Name(String) Metoda

Definicja

Zwraca pełną nazwę elementu HTML dla określonego expressionelementu . Używa HtmlFieldPrefix metody (jeśli niepusta) do odzwierciedlenia relacji między modelem bieżącego Model i najwyższego poziomu.

public:
 System::String ^ Name(System::String ^ expression);
public string Name (string expression);
abstract member Name : string -> string
Public Function Name (expression As String) As String

Parametry

expression
String

Nazwa wyrażenia względem bieżącego modelu.

Zwraca

Element String zawierający nazwę elementu.

Dotyczy