Udostępnij za pośrednictwem


DefaultViewComponentHelper.InvokeAsync Metoda

Definicja

Przeciążenia

InvokeAsync(String, Object)

Wywołuje składnik widoku z określonym nameelementem .

InvokeAsync(Type, Object)

Wywołuje składnik widoku typu componentType.

InvokeAsync(String, Object)

Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs
Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs
Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs

Wywołuje składnik widoku z określonym nameelementem .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ InvokeAsync(System::String ^ name, System::Object ^ arguments);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> InvokeAsync (string name, object arguments);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> InvokeAsync (string name, object? arguments);
abstract member InvokeAsync : string * obj -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
override this.InvokeAsync : string * obj -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function InvokeAsync (name As String, arguments As Object) As Task(Of IHtmlContent)

Parametry

name
String

Nazwa składnika widoku.

arguments
Object

Obiekt Object z właściwościami reprezentującymi argumenty, które mają zostać przekazane do wywoływanej metody składnika widoku. Alternatywnie IDictionary<TKey,TValue> wystąpienie zawierające argumenty wywołania.

Zwraca

Element Task po zakończeniu zwraca renderowany IHtmlContentelement .

Implementuje

Dotyczy

InvokeAsync(Type, Object)

Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs
Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs
Źródło:
DefaultViewComponentHelper.cs

Wywołuje składnik widoku typu componentType.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ InvokeAsync(Type ^ componentType, System::Object ^ arguments);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> InvokeAsync (Type componentType, object arguments);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> InvokeAsync (Type componentType, object? arguments);
abstract member InvokeAsync : Type * obj -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
override this.InvokeAsync : Type * obj -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function InvokeAsync (componentType As Type, arguments As Object) As Task(Of IHtmlContent)

Parametry

componentType
Type

Składnik Typewidoku .

arguments
Object

Obiekt Object z właściwościami reprezentującymi argumenty, które mają zostać przekazane do wywoływanej metody składnika widoku. Alternatywnie IDictionary<TKey,TValue> wystąpienie zawierające argumenty wywołania.

Zwraca

Element Task po zakończeniu zwraca renderowany IHtmlContentelement .

Implementuje

Dotyczy