ViewComponentDescriptor.FullName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pełną nazwę.

public:
 property System::String ^ FullName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string FullName { get; set; }
member this.FullName : string with get, set
Public Property FullName As String

Wartość właściwości

String

Uwagi

Pełna nazwa jest domyślnie ustawiona na pełną przestrzeń nazw klasy składników widoku, wstępnie ustawioną na nazwę klasy z znakiem ""." jako separatorem. Jeśli klasa składników widoku używa ViewComponent jako sufiksu, sufiks zostanie pominięty z elementu FullName.

Nazwa klasy: Contoso.Products.LoginViewComponent View Component FullName: Contoso.Products.Login
Nazwa klasy: Contoso.Blog.Tags View Component FullName: Contoso.Blog.Tags

Jeśli Name zostanie użyta do ustawienia nazwy, zostanie ona użyta FullNamejako .

[ViewComponent(Name = "Contoso.Forum.UsersOnline")] public class OnlineUsersViewComponent { } View Component FullName: Contoso.Forum.UsersOnline

Dotyczy