Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures Przestrzeń nazw

Zapewnia typy wymagane do obsługi widoków renderowania.

Klasy

AntiforgeryExtensions

Klasa statyczna, która dodaje metody rozszerzenia do IAntiforgeryklasy . Klasa ta nie może być dziedziczona.

AttributeDictionary

Słownik atrybutów HTML.

CookieTempDataProvider

Dostarcza dane z pliku cookie do bieżącego ITempDataDictionary obiektu.

DefaultHtmlGenerator

Domyślna implementacja elementu IHtmlGenerator.

DefaultHtmlGeneratorExtensions

Statyczna klasa, która dodaje metody rozszerzeń do IHtmlGeneratorklasy . Klasa ta nie może być dziedziczona.

DefaultValidationHtmlAttributeProvider

Domyślna implementacja elementu ValidationHtmlAttributeProvider.

FormContext

Informacje o bieżącym <formularzu>.

HtmlHelper

Domyślna implementacja elementu IHtmlHelper.

HtmlHelper<TModel>

A HtmlHelper dla określonego typu modelu.

HtmlHelperOptions

Zapewnia konfigurację programową pomocników HTML i ViewContext.

JsonHelper

Domyślna implementacja IJsonHelper .

ModelExplorer

Kojarzy obiekt modelu z odpowiadającym mu elementem ModelMetadata.

ModelExplorerExtensions

Metody rozszerzeń dla klasy ModelExplorer.

ModelExpression

Expression Opisuje przekazany do pomocnika tagów.

ModelExpressionProvider

Zawiera ModelExpression wyrażenia.

ModelMetadataProviderExtensions

Metody rozszerzeń dla programu IModelMetadataProvider.

PartialViewResultExecutor

Wyszukuje i wykonuje element IView dla elementu PartialViewResult.

SaveTempDataAttribute

Filtr, który zapisuje ITempDataDictionary żądanie.

SessionStateTempDataProvider

Dostarcza dane stanu sesji do bieżącego ITempDataDictionary obiektu.

StringHtmlContent

Zawartość ciągu, która jest kodowana podczas zapisywania.

TempDataDictionary

Reprezentuje zestaw danych, który utrzymuje się tylko z jednego żądania do następnego.

TempDataDictionaryFactory

Domyślna implementacja elementu ITempDataDictionaryFactory.

TemplateInfo

Reprezentuje szablon, który śledzi odwiedzane obiekty.

TryGetValueProvider

Statyczna klasa, która zapewnia buforowanie dla elementu TryGetValue. Klasa ta nie może być dziedziczona.

ValidationHtmlAttributeProvider

Kontrakt dla usługi dostarczającej atrybuty weryfikacji dla wyrażeń.

ViewComponentResultExecutor

A IActionResultExecutor<TResult> dla ViewComponentResult.

ViewContextAttribute

Określa, że właściwość pomocnika tagu powinna być ustawiana z bieżącym ViewContext podczas tworzenia pomocnika tagów. Właściwość musi mieć metodę zestawu publicznego.

ViewDataDictionary

Element do wyświetlania IDictionary<TKey,TValue> danych.

ViewDataDictionary<TModel>

ViewDataDictionary Reprezentuje typ określonego modelu.

ViewDataDictionaryAttribute

Określa, że właściwość kontrolera powinna być ustawiona z bieżącą wartością ViewDataDictionary podczas tworzenia kontrolera. Właściwość musi mieć metodę zestawu publicznego.

ViewDataDictionaryControllerPropertyActivator

IControllerActivatorProvider Reprezentuje obiekt dla kontrolera słownika danych widoku.

ViewDataEvaluator

Klasa statyczna, która ułatwia ocenę wyrażeń. Klasa ta nie może być dziedziczona.

ViewDataInfo

Reprezentuje informacje o wyszukiwaniu ViewDataDictionary , które jest oceniane podczas Value odczytywania.

ViewExecutor

Wykonuje element IView.

ViewResultExecutor

Wyszukuje i wykonuje element IView dla elementu ViewResult.

Struktury

AttributeDictionary.Enumerator

Moduł wyliczający dla elementu AttributeDictionary.

Interfejsy

IAntiforgeryPolicy

Interfejs znacznika dla filtrów, które definiują zasady weryfikacji tokenu ochrony przed fałszerzami.

IFileVersionProvider

Udostępnia skrót wersji dla określonego pliku.

IHtmlGenerator

Kontrakt dotyczący obsługi IHtmlHelper usług i implementacji ITagHelper .

IKeepTempDataResult

Interfejs znacznika dla IActionResult typów, które muszą mieć zapisane dane tymczasowe.

IModelExpressionProvider

Zawiera ModelExpression wyrażenie lambda.

ITempDataDictionary

Reprezentuje zestaw danych, który utrzymuje się tylko z jednego żądania do następnego.

ITempDataDictionaryFactory

Fabryka, która zapewnia dostęp do ITempDataDictionary wystąpienia dla żądania.

ITempDataProvider

Definiuje kontrakt dla tymczasowych dostawców danych, którzy przechowują dane wyświetlane w następnym żądaniu.

IViewContextAware

Kontrakt dotyczący kontekstowego określania właściwości aktywowanej przez widok za pomocą elementu ViewContext.

Wyliczenia

InputType

Określa stałe, które definiują typ danych wejściowych.

Delegaci

TryGetValueDelegate

Pełnomocnik dla programu TryGetValue(TKey, TValue).

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków MVC, zobacz widoki w ASP.NET Core MVC.