ViewContext Klasa

Definicja

Kontekst do wykonania widoku.

public ref class ViewContext : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext
public class ViewContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext
type ViewContext = class
    inherit ActionContext
Public Class ViewContext
Inherits ActionContext
Dziedziczenie
ViewContext

Konstruktory

ViewContext()

Tworzy pusty ViewContextelement .

ViewContext(ActionContext, IView, ViewDataDictionary, ITempDataDictionary, TextWriter, HtmlHelperOptions)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ViewContext.

ViewContext(ViewContext, IView, ViewDataDictionary, TextWriter)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ViewContext.

Właściwości

ActionDescriptor

Pobiera lub ustawia ActionDescriptor dla wybranej akcji.

(Odziedziczone po ActionContext)
CheckBoxHiddenInputRenderMode

Pobiera lub ustawia sposób renderowania ukrytych danych wejściowych dla pomocników tagów pola wyboru i pomocników HTML.

ClientValidationEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy walidacja po stronie klienta jest włączona.

ExecutingFilePath

Pobiera lub ustawia ścieżkę aktualnie renderowanego pliku widoku.

FormContext

Pobiera lub ustawia FormContext element formularza renderowanego. Kontekst domyślny jest zwracany, jeśli formularz nie jest obecnie renderowany.

Html5DateRenderingMode

Ustaw tę właściwość tak, aby CurrentCulture szablony pomocników, takie jak Editor(String, String, String, Object) i EditorFor<TResult>(Expression<Func<TModel,TResult>>, String, String, Object) renderowały wartości daty i godziny przy użyciu bieżącej kultury. Domyślnie te pomocniki renderuje daty i godziny jako zgodne ciągi RFC 3339.

HttpContext

Pobiera lub ustawia wartość HttpContext dla bieżącego żądania.

(Odziedziczone po ActionContext)
ModelState

Pobiera klasę ModelStateDictionary.

(Odziedziczone po ActionContext)
RouteData

Pobiera lub ustawia wartość RouteData dla bieżącego żądania.

(Odziedziczone po ActionContext)
TempData

Pobiera lub ustawia ITempDataDictionary wystąpienie.

ValidationMessageElement

Nazwa elementu używana do zawijania komunikatu najwyższego poziomu wygenerowanego przez ValidationMessage(String, String, Object, String) i inne przeciążenia.

ValidationSummaryMessageElement

Nazwa elementu używana do zawijania komunikatu najwyższego poziomu wygenerowanego przez ValidationSummary(Boolean, String, Object, String) i inne przeciążenia.

View

Pobiera lub ustawia IView aktualnie renderowane, jeśli istnieją.

ViewBag

Pobiera dynamiczną torbę widokową.

ViewData

Pobiera lub ustawia wartość ViewDataDictionary.

Writer

Pobiera lub ustawia TextWriter użyte do zapisania danych wyjściowych.

Metody

GetFormContextForClientValidation()

Pobiera wartość FormContext , jeśli ClientValidationEnabled jest włączona.

Dotyczy