Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors Przestrzeń nazw

Klasy

ChunkVisitor<TWriter>
CodeVisitor<TWriter>
CSharpBaseTypeVisitor
CSharpCodeVisitor
CSharpDesignTimeCodeVisitor
CSharpTagHelperAttributeValueVisitor

CodeVisitor<TWriter> , który zapisuje kod dla wartości atrybutu powiązanegostring bez tagu.

CSharpTagHelperFieldDeclarationVisitor
CSharpTagHelperPropertyInitializationVisitor

Element CodeVisitor<TWriter> , który generuje kod w celu zainicjowania modułu TagHelperRunner.

CSharpTypeMemberVisitor
CSharpUsingVisitor

Interfejsy

IChunkVisitor