Udostępnij za pośrednictwem


RazorParser.DesignTimeMode Właściwość

Definicja

public:
 property bool DesignTimeMode { bool get(); void set(bool value); };
public bool DesignTimeMode { get; set; }
member this.DesignTimeMode : bool with get, set
Public Property DesignTimeMode As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy