Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser Przestrzeń nazw

Klasy

CSharpCodeParser
CSharpCodeParser.Block
CSharpLanguageCharacteristics
LanguageCharacteristics<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>
ParserBase
ParserContext
ParserHelpers
ParserVisitor
ParserVisitorExtensions
RazorParser
RewritingContext

Informational class for rewriting a syntax tree (Klasa informacyjna do ponownego pisania drzewa składni).

SyntaxConstants
SyntaxConstants.CSharp
TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>

Interfejsy

ISyntaxTreeRewriter

Kontrakt na ponowne zapisywanie drzewa składni.

Wyliczenia

BalancingModes