Udostępnij za pośrednictwem


RewriteContext.Logger Właściwość

Definicja

Pobiera i ustawia rejestrator

public:
 property Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ Logger { Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ value); };
public Microsoft.Extensions.Logging.ILogger Logger { get; set; }
member this.Logger : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger with get, set
Public Property Logger As ILogger

Wartość właściwości

Dotyczy