DbLoggerCategory.Database.Command Klasa

Definicja

Kategoria rejestratora do wykonywania poleceń, w tym sql wysłana do bazy danych.

public class DbLoggerCategory.Database.Command : Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.LoggerCategory<Microsoft.EntityFrameworkCore.DbLoggerCategory.Database.Command>
type DbLoggerCategory.Database.Command = class
    inherit LoggerCategory<DbLoggerCategory.Database.Command>
Public Class DbLoggerCategory.Database.Command
Inherits LoggerCategory(Of DbLoggerCategory.Database.Command)
Dziedziczenie
DbLoggerCategory.Database.Command

Konstruktory

DbLoggerCategory.Database.Command()

Kategoria rejestratora do wykonywania poleceń, w tym sql wysłana do bazy danych.

Metody

ToString()

Nazwa kategorii rejestratora.

(Odziedziczone po LoggerCategory<T>)

Dotyczy