DbLoggerCategory.Model.Validation Klasa

Definicja

Kategoria rejestratora komunikatów z walidacji modelu.

public class DbLoggerCategory.Model.Validation : Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.LoggerCategory<Microsoft.EntityFrameworkCore.DbLoggerCategory.Model.Validation>
type DbLoggerCategory.Model.Validation = class
    inherit LoggerCategory<DbLoggerCategory.Model.Validation>
Public Class DbLoggerCategory.Model.Validation
Inherits LoggerCategory(Of DbLoggerCategory.Model.Validation)
Dziedziczenie
DbLoggerCategory.Model.Validation

Konstruktory

DbLoggerCategory.Model.Validation()

Kategoria rejestratora komunikatów z walidacji modelu.

Metody

ToString()

Nazwa kategorii rejestratora.

(Odziedziczone po LoggerCategory<T>)

Dotyczy