RelationalEventId.OptionalDependentWithoutIdentifyingPropertyWarning Pole

Definicja

Jednostka nie ma żadnej właściwości z wartością inną niż domyślna, aby określić, czy jednostka istnieje.

public static readonly Microsoft.Extensions.Logging.EventId OptionalDependentWithoutIdentifyingPropertyWarning;
 staticval mutable OptionalDependentWithoutIdentifyingPropertyWarning : Microsoft.Extensions.Logging.EventId
Public Shared ReadOnly OptionalDependentWithoutIdentifyingPropertyWarning As EventId 

Wartość pola

Uwagi

To zdarzenie należy do DbLoggerCategory.Model.Validation kategorii.

To zdarzenie używa ładunku EntityTypeEventData , gdy jest używany z elementem DiagnosticSource.

Dotyczy