RelationalLoggerExtensions.BoolWithDefaultWarning Metoda

Definicja

Rejestruje zdarzenie BoolWithDefaultWarning .

public static void BoolWithDefaultWarning (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.IDiagnosticsLogger<Microsoft.EntityFrameworkCore.DbLoggerCategory.Model.Validation> diagnostics, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property);
static member BoolWithDefaultWarning : Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.IDiagnosticsLogger<Microsoft.EntityFrameworkCore.DbLoggerCategory.Model.Validation> * Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty -> unit
<Extension()>
Public Sub BoolWithDefaultWarning (diagnostics As IDiagnosticsLogger(Of DbLoggerCategory.Model.Validation), property As IProperty)

Parametry

diagnostics
IDiagnosticsLogger<DbLoggerCategory.Model.Validation>

Rejestrator diagnostyczny do użycia.

property
IProperty

Właściwość.

Dotyczy