IView.FindColumn Metoda

Definicja

Przeciążenia

FindColumn(IProperty)

Pobiera kolumnę zamapowana na daną właściwość. Zwraca wartość null , jeśli żadna kolumna nie jest mapowana na daną właściwość.

FindColumn(String)

Pobiera kolumnę o podanej nazwie. Zwraca wartość null , jeśli nie zdefiniowano żadnej kolumny o podanej nazwie.

FindColumn(IProperty)

Pobiera kolumnę zamapowana na daną właściwość. Zwraca wartość null , jeśli żadna kolumna nie jest mapowana na daną właściwość.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn FindColumn (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property);
public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn? FindColumn (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property);
abstract member FindColumn : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn
Public Function FindColumn (property As IProperty) As IViewColumn

Parametry

property
IProperty

Zwraca

Dotyczy

FindColumn(String)

Pobiera kolumnę o podanej nazwie. Zwraca wartość null , jeśli nie zdefiniowano żadnej kolumny o podanej nazwie.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn FindColumn (string name);
public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn? FindColumn (string name);
abstract member FindColumn : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IViewColumn
Public Function FindColumn (name As String) As IViewColumn

Parametry

name
String

Zwraca

Dotyczy