RuntimeKey.IKey.Properties Właściwość

Definicja

Pobiera właściwości tworzące klucz.

System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IKey.Properties { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IKey.Properties : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty>
 ReadOnly Property Properties As IReadOnlyList(Of IProperty) Implements IKey.Properties

Wartość właściwości

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy