MigrationsAssemblyExtensions.GetMigrationId Metoda

Definicja

Pobiera identyfikator migracji w zestawie z podaną pełną nazwą migracji lub tylko jego identyfikatorem.

public static string GetMigrationId (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.IMigrationsAssembly assembly, string nameOrId);
static member GetMigrationId : Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.IMigrationsAssembly * string -> string
<Extension()>
Public Function GetMigrationId (assembly As IMigrationsAssembly, nameOrId As String) As String

Parametry

assembly
IMigrationsAssembly

Zestaw.

nameOrId
String

Nazwa lub identyfikator do wyszukania.

Zwraca

Identyfikator migracji.

Uwagi

Jeśli migracja nie została znaleziona, zgłaszany jest wyjątek — FindMigrationId(String) jeśli migracja może nie istnieć.

Aby uzyskać więcej informacji i przykłady, zobacz Migracje baz danych .

Dotyczy