IUpdateEntry.SetStoreGeneratedValue Metoda

Definicja

Przeciążenia

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object)

Przypisz wartość wygenerowaną przez magazyn do właściwości .

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object, Boolean)

Przypisz wartość wygenerowaną przez magazyn do właściwości .

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object)

Przypisz wartość wygenerowaną przez magazyn do właściwości .

public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object value);
public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object? value);
abstract member SetStoreGeneratedValue : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty * obj -> unit
Public Sub SetStoreGeneratedValue (property As IProperty, value As Object)

Parametry

property
IProperty

Właściwość do ustawienia wartości .

value
Object

Wartość do ustawienia.

Dotyczy

SetStoreGeneratedValue(IProperty, Object, Boolean)

Przypisz wartość wygenerowaną przez magazyn do właściwości .

public void SetStoreGeneratedValue (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty property, object? value, bool setModified = true);
abstract member SetStoreGeneratedValue : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty * obj * bool -> unit
Public Sub SetStoreGeneratedValue (property As IProperty, value As Object, Optional setModified As Boolean = true)

Parametry

property
IProperty

Właściwość do ustawienia wartości .

value
Object

Wartość do ustawienia.

setModified
Boolean

Określa, czy ustawić stan właściwości wygenerowanej przez magazyn na Zmodyfikowany.

Dotyczy