CheckBoxArray.MouseMove Zdarzenie

Definicja

Występuje po przesunięciu wskaźnika myszy nad formantem.

public:
 event System::Windows::Forms::MouseEventHandler ^ MouseMove;
public event System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseMove;
member this.MouseMove : System.Windows.Forms.MouseEventHandler 
Public Custom Event MouseMove As MouseEventHandler 
Public Event MouseMove As MouseEventHandler 

Typ zdarzenia

MouseEventHandler

Uwagi

Zdarzenia myszy zachodzą w następującej kolejności:

MouseEnter

MouseMove

MouseHover / MouseDown / MouseWheel

MouseUp

MouseLeave

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obsługi zdarzeń, zobacz Handling and Raising Events (Obsługa i podnoszenie zdarzeń).

Uwaga

Funkcje i obiekty w przestrzeni nazw są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 wersji Visual Basic 6.0 do Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną w innych przestrzeniach nazw programu .NET Framework. Ich użycie jest konieczne tylko w sytuacji, gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od wdrożenia programu .NET Framework.

Dotyczy

Zobacz też