Control.MouseEnter Zdarzenie

Definicja

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.

public:
 event EventHandler ^ MouseEnter;
public event EventHandler MouseEnter;
public event EventHandler? MouseEnter;
member this.MouseEnter : EventHandler 
Public Custom Event MouseEnter As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia użycie różnych zdarzeń myszy w celu narysowania ścieżki myszy na Panelobiekcie . Segment wiersza jest dodawany do GraphicsPath elementu dla każdego MouseMove zdarzenia i MouseDown , które występują. Aby zaktualizować grafikę, Invalidate metoda jest wywoływana dla Panel każdego MouseDown zdarzenia i MouseUp . Ponadto ścieżka graficzna jest przewijana w górę lub w dół po wystąpieniu MouseWheel zdarzenia. Dodatkowe zdarzenia myszy, takie jak MouseHover, również są identyfikowane na ekranie. Ponadto wyświetlane na ekranie są dodatkowe informacje o myszy z SystemInformation klasy .

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;

namespace MouseEvent
{
  public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
  {
  private:
   System::Windows::Forms::Panel^ panel1;
   System::Windows::Forms::Label ^ label1;
   System::Windows::Forms::Label ^ label2;
   System::Windows::Forms::Label ^ label3;
   System::Windows::Forms::Label ^ label4;
   System::Windows::Forms::Label ^ label5;
   System::Windows::Forms::Label ^ label6;
   System::Windows::Forms::Label ^ label7;
   System::Windows::Forms::Label ^ label8;
   System::Windows::Forms::Label ^ label9;
   System::Windows::Forms::Button^ clearButton;
   System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath^ mousePath;
   System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
   int fontSize;

  public:
   Form1()
   {
     fontSize = 20;
     mousePath = gcnew System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath;
     this->panel1 = gcnew System::Windows::Forms::Panel;
     this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->clearButton = gcnew System::Windows::Forms::Button;
     this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label4 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label6 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label7 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label8 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->label9 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     this->groupBox1 = gcnew System::Windows::Forms::GroupBox;
     
     // Mouse Events Label
     this->label1->Location = System::Drawing::Point( 24, 504 );
     this->label1->Size = System::Drawing::Size( 392, 23 );
     
     // DoubleClickSize Label
     this->label2->AutoSize = true;
     this->label2->Location = System::Drawing::Point( 24, 48 );
     this->label2->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // DoubleClickTime Label
     this->label3->AutoSize = true;
     this->label3->Location = System::Drawing::Point( 24, 72 );
     this->label3->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // MousePresent Label
     this->label4->AutoSize = true;
     this->label4->Location = System::Drawing::Point( 24, 96 );
     this->label4->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // MouseButtons Label
     this->label5->AutoSize = true;
     this->label5->Location = System::Drawing::Point( 24, 120 );
     this->label5->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // MouseButtonsSwapped Label
     this->label6->AutoSize = true;
     this->label6->Location = System::Drawing::Point( 320, 48 );
     this->label6->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // MouseWheelPresent Label
     this->label7->AutoSize = true;
     this->label7->Location = System::Drawing::Point( 320, 72 );
     this->label7->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // MouseWheelScrollLines Label
     this->label8->AutoSize = true;
     this->label8->Location = System::Drawing::Point( 320, 96 );
     this->label8->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // NativeMouseWheelSupport Label
     this->label9->AutoSize = true;
     this->label9->Location = System::Drawing::Point( 320, 120 );
     this->label9->Size = System::Drawing::Size( 35, 13 );
     
     // Mouse Panel
     this->panel1->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Left | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
     this->panel1->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ControlDark;
     this->panel1->Location = System::Drawing::Point( 16, 160 );
     this->panel1->Size = System::Drawing::Size( 664, 320 );
     this->panel1->MouseUp += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseUp );
     this->panel1->Paint += gcnew System::Windows::Forms::PaintEventHandler( this, &Form1::panel1_Paint );
     this->panel1->MouseEnter += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseEnter );
     this->panel1->MouseHover += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseHover );
     this->panel1->MouseMove += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseMove );
     this->panel1->MouseLeave += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::panel1_MouseLeave );
     this->panel1->MouseDown += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseDown );
     this->panel1->MouseWheel += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler( this, &Form1::panel1_MouseWheel );
     
     // Clear Button
     this->clearButton->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
     this->clearButton->Location = System::Drawing::Point( 592, 504 );
     this->clearButton->TabIndex = 1;
     this->clearButton->Text = "Clear";
     this->clearButton->Click += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::clearButton_Click );
     
     // GroupBox
     this->groupBox1->Anchor = static_cast<System::Windows::Forms::AnchorStyles>(System::Windows::Forms::AnchorStyles::Top | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Left | System::Windows::Forms::AnchorStyles::Right);
     this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point( 16, 24 );
     this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size( 664, 128 );
     this->groupBox1->Text = "System::Windows::Forms::SystemInformation";
     
     // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
     this->ClientSize = System::Drawing::Size( 696, 534 );
     array<System::Windows::Forms::Control^>^temp0 = {this->label9,this->label8,this->label7,this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->label2,this->clearButton,this->panel1,this->label1,this->groupBox1};
     this->Controls->AddRange( temp0 );
     this->Text = "Mouse Event Example";
     
     // Displays information about the system mouse.
     label2->Text = "SystemInformation::DoubleClickSize: {0}",SystemInformation::DoubleClickSize;
     label3->Text = "SystemInformation::DoubleClickTime: {0}",SystemInformation::DoubleClickTime;
     label4->Text = "SystemInformation::MousePresent: {0}",SystemInformation::MousePresent;
     label5->Text = "SystemInformation::MouseButtons: {0}",SystemInformation::MouseButtons;
     label6->Text = "SystemInformation::MouseButtonsSwapped: {0}",SystemInformation::MouseButtonsSwapped;
     label7->Text = "SystemInformation::MouseWheelPresent: {0}",SystemInformation::MouseWheelPresent;
     label8->Text = "SystemInformation::MouseWheelScrollLines: {0}",SystemInformation::MouseWheelScrollLines;
     label9->Text = "SystemInformation::NativeMouseWheelSupport: {0}",SystemInformation::NativeMouseWheelSupport;
   }

  private:
   void panel1_MouseDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     // Update the mouse path with the mouse information
     Point mouseDownLocation = Point(e->X,e->Y);
     String^ eventString = nullptr;
     switch ( e->Button )
     {
      case ::MouseButtons::Left:
        eventString = "L";
        break;

      case ::MouseButtons::Right:
        eventString = "R";
        break;

      case ::MouseButtons::Middle:
        eventString = "M";
        break;

      case ::MouseButtons::XButton1:
        eventString = "X1";
        break;

      case ::MouseButtons::XButton2:
        eventString = "X2";
        break;

      case ::MouseButtons::None:
      default:
        break;
     }
     if ( eventString != nullptr )
     {
      mousePath->AddString( eventString, FontFamily::GenericSerif, (int)FontStyle::Bold, (float)fontSize, mouseDownLocation, StringFormat::GenericDefault );
     }
     else
     {
      mousePath->AddLine( mouseDownLocation, mouseDownLocation );
     }

     panel1->Focus();
     panel1->Invalidate();
   }

   void panel1_MouseEnter( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
     
     // Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
     label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseEnter" );
   }

   void panel1_MouseHover( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
     
     // Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
     label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseHover" );
   }

   void panel1_MouseLeave( Object^ sender, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
     
     // Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
     label1->Text = String::Concat( sender->GetType(), ": MouseLeave" );
   }

   void panel1_MouseMove( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     // Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
     int mouseX = e->X;
     int mouseY = e->Y;
     mousePath->AddLine( mouseX, mouseY, mouseX, mouseY );
   }

   void panel1_MouseWheel( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     // Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
     int numberOfTextLinesToMove = e->Delta * SystemInformation::MouseWheelScrollLines / 120;
     int numberOfPixelsToMove = numberOfTextLinesToMove * fontSize;
     if ( numberOfPixelsToMove != 0 )
     {
      System::Drawing::Drawing2D::Matrix^ translateMatrix = gcnew System::Drawing::Drawing2D::Matrix;
      translateMatrix->Translate( 0, (float)numberOfPixelsToMove );
      mousePath->Transform(translateMatrix);
     }

     panel1->Invalidate();
   }

   void panel1_MouseUp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
   {
     Point mouseUpLocation = System::Drawing::Point( e->X, e->Y );
     
     // Show the number of clicks in the path graphic.
     int numberOfClicks = e->Clicks;
     mousePath->AddString( String::Format( "  {0}", numberOfClicks ), FontFamily::GenericSerif, (int)FontStyle::Bold, (float)fontSize, mouseUpLocation, StringFormat::GenericDefault );
     panel1->Invalidate();
   }

   void panel1_Paint( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e )
   {
     // Perform the painting of the Panel.
     e->Graphics->DrawPath( System::Drawing::Pens::DarkRed, mousePath );
   }

   void clearButton_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
     // Clear the Panel display.
     delete mousePath;
     mousePath = gcnew System::Drawing::Drawing2D::GraphicsPath;
     panel1->Invalidate();
   }
  };
}

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew MouseEvent::Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace MouseEvent
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Label label6;
    private System.Windows.Forms.Label label7;
    private System.Windows.Forms.Label label8;
    private System.Windows.Forms.Label label9;
    private System.Windows.Forms.Button clearButton;
    private System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath mousePath;
    private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;

    private int fontSize = 20;    

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {      
      mousePath = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath();

      this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.clearButton = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();

      // Mouse Events Label
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(24, 504);
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(392, 23);
      // DoubleClickSize Label
      this.label2.AutoSize = true;
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(24, 48);
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // DoubleClickTime Label
      this.label3.AutoSize = true;
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 72);
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // MousePresent Label
      this.label4.AutoSize = true;
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // MouseButtons Label
      this.label5.AutoSize = true;
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(24, 120);
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // MouseButtonsSwapped Label
      this.label6.AutoSize = true;
      this.label6.Location = new System.Drawing.Point(320, 48);
      this.label6.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // MouseWheelPresent Label
      this.label7.AutoSize = true;
      this.label7.Location = new System.Drawing.Point(320, 72);
      this.label7.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // MouseWheelScrollLines Label
      this.label8.AutoSize = true;
      this.label8.Location = new System.Drawing.Point(320, 96);
      this.label8.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      // NativeMouseWheelSupport Label
      this.label9.AutoSize = true;
      this.label9.Location = new System.Drawing.Point(320, 120);
      this.label9.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);

      // Mouse Panel
      this.panel1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
        | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
      this.panel1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark;
      this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(16, 160);
      this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(664, 320);
      this.panel1.MouseUp += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseUp);
      this.panel1.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.panel1_Paint);
      this.panel1.MouseEnter += new System.EventHandler(this.panel1_MouseEnter);
      this.panel1.MouseHover += new System.EventHandler(this.panel1_MouseHover);
      this.panel1.MouseMove += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseMove);
      this.panel1.MouseLeave += new System.EventHandler(this.panel1_MouseLeave);
      this.panel1.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseDown);
      this.panel1.MouseWheel += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.panel1_MouseWheel);

      // Clear Button
      this.clearButton.Anchor = (System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
      this.clearButton.Location = new System.Drawing.Point(592, 504);
      this.clearButton.TabIndex = 1;
      this.clearButton.Text = "Clear";
      this.clearButton.Click += new System.EventHandler(this.clearButton_Click);
      
      // GroupBox
      this.groupBox1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
        | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
      this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
      this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(664, 128);
      this.groupBox1.Text = "System.Windows.Forms.SystemInformation";

      // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(696, 534);
      this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
                    this.label9,this.label8,this.label7,this.label6,
                    this.label5,this.label4,this.label3,this.label2,
                    this.clearButton,this.panel1,this.label1,this.groupBox1});
      this.Text = "Mouse Event Example";

      // Displays information about the system mouse.
      label2.Text = "SystemInformation.DoubleClickSize: " + SystemInformation.DoubleClickSize.ToString();
      label3.Text = "SystemInformation.DoubleClickTime: " + SystemInformation.DoubleClickTime.ToString();
      label4.Text = "SystemInformation.MousePresent: " + SystemInformation.MousePresent.ToString();
      label5.Text = "SystemInformation.MouseButtons: " + SystemInformation.MouseButtons.ToString();
      label6.Text = "SystemInformation.MouseButtonsSwapped: " + SystemInformation.MouseButtonsSwapped.ToString();
      label7.Text = "SystemInformation.MouseWheelPresent: " + SystemInformation.MouseWheelPresent.ToString();
      label8.Text = "SystemInformation.MouseWheelScrollLines: " + SystemInformation.MouseWheelScrollLines.ToString();
      label9.Text = "SystemInformation.NativeMouseWheelSupport: " + SystemInformation.NativeMouseWheelSupport.ToString();
    }

    private void panel1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 
    {
      // Update the mouse path with the mouse information
      Point mouseDownLocation = new Point(e.X, e.Y);

      string eventString = null;
      switch (e.Button) {
        case MouseButtons.Left:
          eventString = "L";
          break;
        case MouseButtons.Right:
          eventString = "R";
          break;
        case MouseButtons.Middle:
          eventString = "M";
          break;
        case MouseButtons.XButton1:
          eventString = "X1";
          break;
        case MouseButtons.XButton2:
          eventString = "X2";
          break;
        case MouseButtons.None:
        default:
          break;
      }

      if (eventString != null) 
      {
        mousePath.AddString(eventString, FontFamily.GenericSerif, (int)FontStyle.Bold, fontSize, mouseDownLocation, StringFormat.GenericDefault);
      }
      else 
      {
        mousePath.AddLine(mouseDownLocation,mouseDownLocation);
      }
      panel1.Focus();
      panel1.Invalidate();
    }

    private void panel1_MouseEnter(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      // Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseEnter";
    }

    private void panel1_MouseHover(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      // Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseHover";
    }

    private void panel1_MouseLeave(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      // Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseLeave";
    }

    private void panel1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      // Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
      int mouseX = e.X;
      int mouseY = e.Y;
      
      mousePath.AddLine(mouseX,mouseY,mouseX,mouseY);
    }

    private void panel1_MouseWheel(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      // Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
   
      int numberOfTextLinesToMove = e.Delta * SystemInformation.MouseWheelScrollLines / 120;
      int numberOfPixelsToMove = numberOfTextLinesToMove * fontSize;

      if (numberOfPixelsToMove != 0) {
        System.Drawing.Drawing2D.Matrix translateMatrix = new System.Drawing.Drawing2D.Matrix();
        translateMatrix.Translate(0, numberOfPixelsToMove);
        mousePath.Transform(translateMatrix);
      }
      panel1.Invalidate();
    }
    private void panel1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 
    {
      Point mouseUpLocation = new System.Drawing.Point(e.X, e.Y);
    
      // Show the number of clicks in the path graphic.
      int numberOfClicks = e.Clicks;
      mousePath.AddString("  " + numberOfClicks.ToString(), 
            FontFamily.GenericSerif, (int)FontStyle.Bold, 
            fontSize, mouseUpLocation, StringFormat.GenericDefault);

      panel1.Invalidate();
    }

    private void panel1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) 
    {  
      // Perform the painting of the Panel.
      e.Graphics.DrawPath(System.Drawing.Pens.DarkRed, mousePath);
    }

    private void clearButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      // Clear the Panel display.
      mousePath.Dispose();
      mousePath = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath();
      panel1.Invalidate();
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace MouseEvent
  ' Summary description for Form1.
  Public NotInheritable Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    Friend WithEvents panel1 As System.Windows.Forms.Panel
    Private label1 As System.Windows.Forms.Label
    Private label2 As System.Windows.Forms.Label
    Private label3 As System.Windows.Forms.Label
    Private label4 As System.Windows.Forms.Label
    Private label5 As System.Windows.Forms.Label
    Private label6 As System.Windows.Forms.Label
    Private label7 As System.Windows.Forms.Label
    Private label8 As System.Windows.Forms.Label
    Private label9 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents clearButton As System.Windows.Forms.Button
    Private mousePath As System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath
    Private groupBox1 As System.Windows.Forms.GroupBox

    Private fontSize As Integer = 20
    
    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New()

      mousePath = New System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath()

      Me.panel1 = New System.Windows.Forms.Panel()
      Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.clearButton = New System.Windows.Forms.Button()
      Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label4 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label5 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label6 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label7 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label8 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label9 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.groupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox()

      ' Mouse Events Label
      Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(24, 504) 
      Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(392, 23) 
      ' DoubleClickSize Label
      Me.label2.AutoSize = True 
      Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(24, 48) 
      Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' DoubleClickTime Label
      Me.label3.AutoSize = True 
      Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(24, 72) 
      Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' MousePresent Label
      Me.label4.AutoSize = True 
      Me.label4.Location = New System.Drawing.Point(24, 96) 
      Me.label4.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' MouseButtons Label
      Me.label5.AutoSize = True 
      Me.label5.Location = New System.Drawing.Point(24, 120) 
      Me.label5.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' MouseButtonsSwapped Label
      Me.label6.AutoSize = True 
      Me.label6.Location = New System.Drawing.Point(320, 48) 
      Me.label6.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' MouseWheelPresent Label
      Me.label7.AutoSize = True 
      Me.label7.Location = New System.Drawing.Point(320, 72) 
      Me.label7.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' MouseWheelScrollLines Label
      Me.label8.AutoSize = True 
      Me.label8.Location = New System.Drawing.Point(320, 96) 
      Me.label8.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 
      ' NativeMouseWheelSupport Label
      Me.label9.AutoSize = True 
      Me.label9.Location = New System.Drawing.Point(320, 120) 
      Me.label9.Size = New System.Drawing.Size(35, 13) 

      ' Mouse Panel
      Me.panel1.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                  System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left Or _
                  System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
      Me.panel1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark
      Me.panel1.Location = New System.Drawing.Point(16, 160)
      Me.panel1.Size = New System.Drawing.Size(664, 320)

      ' Clear Button
      Me.clearButton.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                  System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
      Me.clearButton.Location = New System.Drawing.Point(592, 504)
      Me.clearButton.TabIndex = 1
      Me.clearButton.Text = "Clear"

      ' GroupBox
      Me.groupBox1.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or _
                 System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left Or _
                 System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right
      Me.groupBox1.Location = New System.Drawing.Point(16, 24)
      Me.groupBox1.Size = New System.Drawing.Size(664, 128)
      Me.groupBox1.Text = "System.Windows.Forms.SystemInformation"

      ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(696, 534)
      Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.label9, _
              Me.label8, Me.label7, Me.label6, Me.label5, Me.label4, _
              Me.label3, Me.label2, Me.clearButton, Me.panel1, Me.label1, Me.groupBox1})

      Me.Text = "Mouse Event Example"

      ' Display information about the system mouse.
      label2.Text = "SystemInformation.DoubleClickSize: " + SystemInformation.DoubleClickSize.ToString()
      label3.Text = "SystemInformation.DoubleClickTime: " + SystemInformation.DoubleClickTime.ToString()
      label4.Text = "SystemInformation.MousePresent: " + SystemInformation.MousePresent.ToString()
      label5.Text = "SystemInformation.MouseButtons: " + SystemInformation.MouseButtons.ToString()
      label6.Text = "SystemInformation.MouseButtonsSwapped: " + SystemInformation.MouseButtonsSwapped.ToString()
      label7.Text = "SystemInformation.MouseWheelPresent: " + SystemInformation.MouseWheelPresent.ToString()
      label8.Text = "SystemInformation.MouseWheelScrollLines: " + SystemInformation.MouseWheelScrollLines.ToString()
      label9.Text = "SystemInformation.NativeMouseWheelSupport: " + SystemInformation.NativeMouseWheelSupport.ToString()
    End Sub

    Private Sub panel1_MouseDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseDown
      ' Update the mouse path with the mouse information
      Dim mouseDownLocation As New Point(e.X, e.Y)
      
      Dim eventString As String = Nothing
      Select Case e.Button
        Case MouseButtons.Left
          eventString = "L"
        Case MouseButtons.Right
          eventString = "R"
        Case MouseButtons.Middle
          eventString = "M"
        Case MouseButtons.XButton1
          eventString = "X1"
        Case MouseButtons.XButton2
          eventString = "X2"
        Case MouseButtons.None:
           eventString = Nothing       
      End Select
      
      If (eventString IsNot Nothing) Then
        mousePath.AddString(eventString, FontFamily.GenericSerif, CInt(FontStyle.Bold), fontSize, mouseDownLocation, StringFormat.GenericDefault)
      Else
        mousePath.AddLine(mouseDownLocation, mouseDownLocation)
      End If

      panel1.Focus()
      panel1.Invalidate()
    End Sub 
    
    Private Sub panel1_MouseEnter(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseEnter
      ' Update the mouse event label to indicate the MouseEnter event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseEnter"
    End Sub
    
    Private Sub panel1_MouseHover(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseHover
      ' Update the mouse event label to indicate the MouseHover event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseHover"
    End Sub
    
    Private Sub panel1_MouseLeave(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles panel1.MouseLeave
      ' Update the mouse event label to indicate the MouseLeave event occurred.
      label1.Text = sender.GetType().ToString() + ": MouseLeave"
    End Sub
    
    Private Sub panel1_MouseMove(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseMove
      ' Update the mouse path that is drawn onto the Panel.
      Dim mouseX As Integer = e.X
      Dim mouseY As Integer = e.Y
      
      mousePath.AddLine(mouseX, mouseY, mouseX, mouseY)
    End Sub
    Private Sub panel1_MouseWheel(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseWheel
      ' Update the drawing based upon the mouse wheel scrolling.
      Dim numberOfTextLinesToMove As Integer = CInt(e.Delta * SystemInformation.MouseWheelScrollLines / 120) 
      Dim numberOfPixelsToMove As Integer = numberOfTextLinesToMove * fontSize
      
      If numberOfPixelsToMove <> 0 Then
        Dim translateMatrix As New System.Drawing.Drawing2D.Matrix()
        translateMatrix.Translate(0, numberOfPixelsToMove)
        mousePath.Transform(translateMatrix)
      End If

      panel1.Invalidate()
    End Sub
    Private Sub panel1_MouseUp(sender As Object, e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles panel1.MouseUp
      Dim mouseUpLocation As New System.Drawing.Point(e.X, e.Y)
      
      ' Show the number of clicks in the path graphic.
      Dim numberOfClicks As Integer = e.Clicks
      mousePath.AddString("   " + numberOfClicks.ToString(), _
                FontFamily.GenericSerif, CInt(FontStyle.Bold), _
                fontSize, mouseUpLocation, StringFormat.GenericDefault)

      panel1.Invalidate()
    End Sub
    
    Private Sub panel1_Paint(sender As Object, e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles panel1.Paint
      ' Perform the painting of the Panel.
      e.Graphics.DrawPath(System.Drawing.Pens.DarkRed, mousePath)
    End Sub
    
    Private Sub clearButton_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles clearButton.Click
      ' Clear the Panel display.
      mousePath.Dispose()
      mousePath = New System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath()
      panel1.Invalidate()
    End Sub
    
  End Class
End Namespace

Uwagi

Zdarzenia myszy zachodzą w następującej kolejności:

 1. MouseEnter

 2. MouseMove

 3. MouseHover / MouseDown / MouseWheel

 4. MouseUp

 5. MouseLeave

Uwaga

Następujące zdarzenia nie są wywoływane dla TabControl klasy, chyba że istnieje co najmniej jeden TabPage w TabControl.TabPages kolekcji: Click, , , MouseUpMouseHoverMouseDownMouseEnterDoubleClickMouseLeave i .MouseMove Jeśli w kolekcji znajduje się co najmniej jeden TabPage element, a użytkownik wchodzi w interakcję z nagłówkiem kontrolki karty (gdzie TabPage są wyświetlane nazwy), TabControl zgłasza odpowiednie zdarzenie. Jeśli jednak interakcja użytkownika znajduje się w obszarze klienta na stronie karty, TabPage program zgłasza odpowiednie zdarzenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Dotyczy

Zobacz też