Boolean.Equals Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określoneowi obiektowi, czy Boolean .

Przeciążenia

Equals(Boolean)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określoneowi Boolean obiektowi.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.

Equals(Boolean)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określoneowi Boolean obiektowi.

public:
 virtual bool Equals(bool obj);
public bool Equals (bool obj);
override this.Equals : bool -> bool
Public Function Equals (obj As Boolean) As Boolean

Parametry

obj
Boolean

Wartość Boolean do porównania z tym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

true wartość obj , jeśli ma taką samą wartość jak to wystąpienie; w przeciwnym razie wartość false .

Implementuje

Uwagi

Ta metoda implementuje interfejs i działa nieco lepiej niż dlatego, że nie musi konwertować System.IEquatable<T> Equals obj parametru na obiekt.

Zobacz też

Dotyczy

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

true jeśli obj wartość jest Boolean wartością i ma taką samą wartość jak to wystąpienie; w przeciwnym razie false wartość .

Uwagi

Ta metoda zastępuje metodę Equals .

Zobacz też

Dotyczy