ArrayList.Capacity Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę elementów, które ArrayList mogą zawierać.

public:
 virtual property int Capacity { int get(); void set(int value); };
public virtual int Capacity { get; set; }
member this.Capacity : int with get, set
Public Overridable Property Capacity As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów, które ArrayList mogą zawierać.

Wyjątki

Capacity jest ustawiona na wartość mniejszą niż Count.

W systemie jest za mało dostępnej pamięci.

Uwagi

Capacity jest liczbą elementów, które ArrayList mogą być przechowywane. Count to liczba elementów, które są rzeczywiście w elemecie ArrayList.

Capacity wartość jest zawsze większa niż lub równa Count. Jeśli Count podczas dodawania elementów zostanie przekroczona Capacity , pojemność zostanie automatycznie zwiększona przez cofnięcie przydziału tablicy wewnętrznej przed skopiowaniem starych elementów i dodaniem nowych elementów.

Pojemność można zmniejszyć przez wywołanie TrimToSize lub jawne ustawienie Capacity właściwości. Gdy wartość Capacity jest ustawiana jawnie, tablica wewnętrzna jest również przydzielana w celu dostosowania do określonej pojemności.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1) . Ustawienie właściwości jest operacją O(n) , gdzie n jest nową pojemnością.

Dotyczy

Zobacz też