BackgroundWorker.CancellationPending Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy aplikacja zażądała anulowania operacji w tle.

public:
 property bool CancellationPending { bool get(); };
public bool CancellationPending { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool CancellationPending { get; }
member this.CancellationPending : bool
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.CancellationPending : bool
Public ReadOnly Property CancellationPending As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli aplikacja zażądała anulowania operacji w tle; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to false.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie CancellationPending właściwości w celu wykonania zapytania BackgroundWorker o jej stan anulowania. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu udostępnionego BackgroundWorker dla klasy .

// Abort the operation if the user has cancelled.
// Note that a call to CancelAsync may have set 
// CancellationPending to true just after the
// last invocation of this method exits, so this 
// code will not have the opportunity to set the 
// DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
// that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
// not be set to true in your RunWorkerCompleted
// event handler. This is a race condition.
if ( worker->CancellationPending )
{
  e->Cancel = true;
}
else
{
  if ( n < 2 )
  {
   result = 1;
  }
  else
  {
   result = ComputeFibonacci( n - 1, worker, e ) + ComputeFibonacci( n - 2, worker, e );
  }

  // Report progress as a percentage of the total task.
  int percentComplete = (int)((float)n / (float)numberToCompute * 100);
  if ( percentComplete > highestPercentageReached )
  {
   highestPercentageReached = percentComplete;
   worker->ReportProgress( percentComplete );
  }
}
// Abort the operation if the user has canceled.
// Note that a call to CancelAsync may have set 
// CancellationPending to true just after the
// last invocation of this method exits, so this 
// code will not have the opportunity to set the 
// DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
// that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
// not be set to true in your RunWorkerCompleted
// event handler. This is a race condition.

if (worker.CancellationPending)
{  
  e.Cancel = true;
}
else
{  
  if (n < 2)
  {  
    result = 1;
  }
  else
  {  
    result = ComputeFibonacci(n - 1, worker, e) + 
         ComputeFibonacci(n - 2, worker, e);
  }

  // Report progress as a percentage of the total task.
  int percentComplete = 
    (int)((float)n / (float)numberToCompute * 100);
  if (percentComplete > highestPercentageReached)
  {
    highestPercentageReached = percentComplete;
    worker.ReportProgress(percentComplete);
  }
}
' Abort the operation if the user has canceled.
' Note that a call to CancelAsync may have set 
' CancellationPending to true just after the
' last invocation of this method exits, so this 
' code will not have the opportunity to set the 
' DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
' that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
' not be set to true in your RunWorkerCompleted
' event handler. This is a race condition.
If worker.CancellationPending Then
  e.Cancel = True
Else
  If n < 2 Then
    result = 1
  Else
    result = ComputeFibonacci(n - 1, worker, e) + _
         ComputeFibonacci(n - 2, worker, e)
  End If

  ' Report progress as a percentage of the total task.
  Dim percentComplete As Integer = _
    CSng(n) / CSng(numberToCompute) * 100
  If percentComplete > highestPercentageReached Then
    highestPercentageReached = percentComplete
    worker.ReportProgress(percentComplete)
  End If

End If

Uwagi

Jeśli CancellationPending parametr ma truewartość , CancelAsync metoda została wywołana w metodzie BackgroundWorker.

Ta właściwość jest przeznaczona do użycia przez wątek procesu roboczego, który powinien okresowo sprawdzać CancellationPending i przerywać operację w tle, gdy jest ustawiona na truewartość .

Dotyczy

Zobacz też