BackgroundWorker.RunWorkerAsync Metoda

Definicja

Rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

Przeciążenia

RunWorkerAsync()

Rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

RunWorkerAsync(Object)

Rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

RunWorkerAsync()

Rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

public:
 void RunWorkerAsync();
public void RunWorkerAsync ();
member this.RunWorkerAsync : unit -> unit
Public Sub RunWorkerAsync ()

Wyjątki

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie RunWorkerAsync metody w celu uruchomienia operacji asynchronicznej. Jest to część większego przykładu opisanego w temacie Jak pobrać plik w tle.

private void downloadButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Start the download operation in the background.
  this.backgroundWorker1.RunWorkerAsync();

  // Disable the button for the duration of the download.
  this.downloadButton.Enabled = false;

  // Once you have started the background thread you 
  // can exit the handler and the application will 
  // wait until the RunWorkerCompleted event is raised.

  // Or if you want to do something else in the main thread,
  // such as update a progress bar, you can do so in a loop 
  // while checking IsBusy to see if the background task is
  // still running.

  while (this.backgroundWorker1.IsBusy)
  {
    progressBar1.Increment(1);
    // Keep UI messages moving, so the form remains 
    // responsive during the asynchronous operation.
    Application.DoEvents();
  }
}
Private Sub downloadButton_Click( _
  ByVal sender As Object, _
  ByVal e As EventArgs) _
  Handles downloadButton.Click

  ' Start the download operation in the background.
  Me.backgroundWorker1.RunWorkerAsync()

  ' Disable the button for the duration of the download.
  Me.downloadButton.Enabled = False

  ' Once you have started the background thread you 
  ' can exit the handler and the application will 
  ' wait until the RunWorkerCompleted event is raised.

  ' If you want to do something else in the main thread,
  ' such as update a progress bar, you can do so in a loop 
  ' while checking IsBusy to see if the background task is
  ' still running.
  While Me.backgroundWorker1.IsBusy
    progressBar1.Increment(1)
    ' Keep UI messages moving, so the form remains 
    ' responsive during the asynchronous operation.
    Application.DoEvents()
  End While
End Sub

Uwagi

Metoda RunWorkerAsync przesyła żądanie, aby uruchomić operację uruchomioną asynchronicznie. Po obsłużeniu DoWork żądania jest zgłaszane zdarzenie, które z kolei rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

Jeśli operacja w tle jest już uruchomiona, wywołanie ponownie spowoduje wywołanie RunWorkerAsync metody InvalidOperationException.

Zobacz też

Dotyczy

RunWorkerAsync(Object)

Rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

public:
 void RunWorkerAsync(System::Object ^ argument);
public void RunWorkerAsync (object argument);
public void RunWorkerAsync (object? argument);
member this.RunWorkerAsync : obj -> unit
Public Sub RunWorkerAsync (argument As Object)

Parametry

argument
Object

Parametr używany przez operację w tle do wykonania w procedurze obsługi zdarzeń DoWork .

Wyjątki

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie RunWorkerAsync metody w celu uruchomienia operacji asynchronicznej. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu udostępnionego BackgroundWorker dla klasy .

// Start the asynchronous operation.
backgroundWorker1->RunWorkerAsync( numberToCompute );
// Start the asynchronous operation.
backgroundWorker1.RunWorkerAsync(numberToCompute);

' Start the asynchronous operation.
backgroundWorker1.RunWorkerAsync(numberToCompute)

Uwagi

Metoda RunWorkerAsync przesyła żądanie, aby uruchomić operację uruchomioną asynchronicznie. Po obsłużeniu DoWork żądania jest zgłaszane zdarzenie, które z kolei rozpoczyna wykonywanie operacji w tle.

Jeśli operacja wymaga parametru, możesz podać go jako parametr .argument RunWorkerAsync

Jeśli operacja w tle jest już uruchomiona, wywołanie ponownie spowoduje wywołanie RunWorkerAsync metody InvalidOperationException.

Zobacz też

Dotyczy