Component.CanRaiseEvents Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.

protected:
 virtual property bool CanRaiseEvents { bool get(); };
protected virtual bool CanRaiseEvents { get; }
member this.CanRaiseEvents : bool
Protected Overridable ReadOnly Property CanRaiseEvents As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli składnik może zgłaszać zdarzenia; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to true.

Uwagi

Domyślna implementacja tej właściwości zawsze zwraca wartość true. Klasy dziedziczone z Component klasy powinny zastąpić tę właściwość, aby zapewnić możliwość wyłączenia podnoszenia zdarzeń. Na przykład w Control klasie, jeśli kontrolka jest hostowana jako kontrolka ActiveX, CanRaiseEvents właściwość zwracafalse, jeśli kontrolka ActiveX ma zablokowane zdarzenia.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Jeśli zastąpisz tę metodę w klasie pochodnej i zmienisz ją tak, aby zwracała falsewartość , EventHandlerList kolekcja zwrócona przez Events właściwość zwróci null zdarzenie. Zdarzenia można nadal dodawać i usuwać z kolekcji, ale właściwość kolekcji Item[Object] zawsze zwraca nullwartość .

Dotyczy

Zobacz też