ComponentCollection Klasa

Definicja

Udostępnia kontener tylko do odczytu dla kolekcji IComponent obiektów.

public ref class ComponentCollection : System::Collections::ReadOnlyCollectionBase
public ref class ComponentCollection
public class ComponentCollection : System.Collections.ReadOnlyCollectionBase
public class ComponentCollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class ComponentCollection : System.Collections.ReadOnlyCollectionBase
type ComponentCollection = class
  inherit ReadOnlyCollectionBase
type ComponentCollection = class
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ComponentCollection = class
  inherit ReadOnlyCollectionBase
Public Class ComponentCollection
Inherits ReadOnlyCollectionBase
Public Class ComponentCollection
Dziedziczenie
ComponentCollection
Dziedziczenie
ComponentCollection
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia sposób użycia elementu ComponentCollection do wyliczania kolekcji obiektów niestandardowych BookComponent .

//This code segment implements the IContainer interface. The code segment 
//containing the implementation of ISite and IComponent can be found in the documentation
//for those interfaces.

//Implement the LibraryContainer using the IContainer interface.

class LibraryContainer : IContainer
{
  private ArrayList m_bookList;

  public LibraryContainer()
  {
    m_bookList = new ArrayList();
  }

  public virtual void Add(IComponent book)
  {
    //The book will be added without creation of the ISite object.
    m_bookList.Add(book);
  }

  public virtual void Add(IComponent book, string ISNDNNum)
  {
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {
      IComponent curObj = (IComponent)m_bookList[i];
      if(curObj.Site != null)
      {
        if(curObj.Site.Name.Equals(ISNDNNum))
          throw new ArgumentException("The ISBN number already exists in the container"); 
      }
    }

    ISBNSite data = new ISBNSite(this, book);
    data.Name = ISNDNNum;
    book.Site = data;
    m_bookList.Add(book);
  }

  public virtual void Remove(IComponent book)
  {
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {				
      if(book.Equals(m_bookList[i]))
      {
        m_bookList.RemoveAt(i);
          break;
      }
    }
  }

  public ComponentCollection Components
  {
    get
    {
      IComponent[] datalist = new BookComponent[m_bookList.Count];
      m_bookList.CopyTo(datalist);
      return new ComponentCollection(datalist);
    }
  }

  public virtual void Dispose()
  {	
    for(int i =0; i < m_bookList.Count; ++i)
    {
      IComponent curObj = (IComponent)m_bookList[i];
      curObj.Dispose();
    }
    
    m_bookList.Clear();
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    LibraryContainer cntrExmpl = new LibraryContainer();

    try 
    {
      BookComponent book1 = new BookComponent("Wizard's First Rule", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book1, "0812548051");
      BookComponent book2 = new BookComponent("Stone of Tears", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book2, "0812548094");
      BookComponent book3 = new BookComponent("Blood of the Fold", "Terry Gooodkind");
      cntrExmpl.Add(book3, "0812551478");
      BookComponent book4 = new BookComponent("The Soul of the Fire", "Terry Gooodkind");
      //This will generate exception because the ISBN already exists in the container.
      cntrExmpl.Add(book4, "0812551478");
    }
    catch (ArgumentException e)
    {
      Console.WriteLine("Unable to add books: " + e.Message);
    }

    ComponentCollection datalist =cntrExmpl.Components;
    IEnumerator denum = datalist.GetEnumerator();

    while(denum.MoveNext())
    {
      BookComponent cmp = (BookComponent)denum.Current;
      Console.WriteLine("Book Title: " + cmp.Title);
      Console.WriteLine("Book Author: " + cmp.Author);
      Console.WriteLine("Book ISBN: " + cmp.Site.Name);
    }
  }
}
  'This code segment implements the IContainer interface. The code segment 
  'containing the implementation of ISite and IComponent can be found in the documentation
  'for those interfaces.
  
  'Implement the LibraryContainer using the IContainer interface.

Class LibraryContainer
  Implements IContainer
  Private m_bookList As ArrayList

  Public Sub New()
    m_bookList = New ArrayList()
  End Sub

  Public Sub Add(ByVal book As IComponent) Implements IContainer.Add
    'The book will be added without creation of the ISite object.
    m_bookList.Add(book)
  End Sub

  Public Sub Add(ByVal book As IComponent, ByVal ISNDNNum As String) Implements IContainer.Add

    Dim i As Integer
    Dim curObj As IComponent

    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      curObj = CType(m_bookList(i), IComponent)
      If curObj.Site IsNot Nothing Then
        If (curObj.Site.Name.Equals(ISNDNNum)) Then
          Throw New ArgumentException("The ISBN number already exists in the container")
        End If
      End If
    Next i

    Dim data As ISBNSite = New ISBNSite(Me, book)
    data.Name = ISNDNNum
    book.Site = data
    m_bookList.Add(book)

  End Sub

  Public Sub Remove(ByVal book As IComponent) Implements IContainer.Remove
    Dim i As Integer
    Dim curComp As BookComponent = CType(book, BookComponent)

    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      If (curComp.Equals(m_bookList(i)) = True) Then
        m_bookList.RemoveAt(i)
        Exit For
      End If
    Next i
  End Sub


  Public ReadOnly Property Components() As ComponentCollection Implements IContainer.Components
    Get
      Dim datalist(m_bookList.Count - 1) As IComponent
      
      m_bookList.CopyTo(datalist)
      Return New ComponentCollection(datalist)
    End Get
  End Property

  Public Overridable Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    Dim i As Integer
    For i = 0 To m_bookList.Count - 1
      Dim curObj As IComponent = CType(m_bookList(i), IComponent)
      curObj.Dispose()
    Next i

    m_bookList.Clear()
  End Sub

  Public Shared Sub Main()
    Dim cntrExmpl As LibraryContainer = New LibraryContainer()

    Try
      Dim book1 As BookComponent = New BookComponent("Wizard's First Rule", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book1, "0812548051")
      Dim book2 As BookComponent = New BookComponent("Stone of Tears", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book2, "0812548094")
      Dim book3 As BookComponent = New BookComponent("Blood of the Fold", "Terry Gooodkind")
      cntrExmpl.Add(book3, "0812551478")
      Dim book4 As BookComponent = New BookComponent("The Soul of the Fire", "Terry Gooodkind")
      'This will generate an exception, because the ISBN already exists in the container.
      cntrExmpl.Add(book4, "0812551478")
    Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("Unable to add books: " + e.Message)
    End Try

    Dim datalist As ComponentCollection = cntrExmpl.Components
    Dim denum As IEnumerator = datalist.GetEnumerator()

    While (denum.MoveNext())
      Dim cmp As BookComponent = CType(denum.Current, BookComponent)
      Console.WriteLine("Book Title: " + cmp.Title)
      Console.WriteLine("Book Author: " + cmp.Author)
      Console.WriteLine("Book ISBN: " + cmp.Site.Name)
    End While
  End Sub
End Class

Uwagi

Ta kolekcja dziedziczy z ReadOnlyCollectionBaseklasy . Jedynym sposobem dodawania IComponent obiektów do tej kolekcji jest użycie konstruktora klasy.

Ta kolekcja udostępnia dwie właściwości indeksatora, indeksator ciągów i indeksator liczby całkowitej. Właściwość indeksatora ciągów zwraca składnik w kolekcji według nazwy, jeśli Site właściwość składnika w kolekcji nie null jest, a Name właściwość Site właściwości składnika jest zgodna z określonym ciągiem. Właściwość indeksatora liczb całkowitych zwraca IComponent wartość w określonym indeksie kolekcji. Metoda CopyTo kopiuje zawartość kolekcji do określonej tablicy, rozpoczynając zapisywanie w tablicy w określonym indeksie.

Konstruktory

ComponentCollection(IComponent[])

Inicjuje ComponentCollection nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonej tablicy składników.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w wystąpieniu ReadOnlyCollectionBase .

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)
InnerList

Pobiera listę elementów zawartych w wystąpieniu ReadOnlyCollectionBase .

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)
Item[Int32]

Pobiera element Component w kolekcji w określonym indeksie kolekcji.

Item[String]

Pobiera dowolny składnik w kolekcji pasującej do określonej nazwy.

Metody

CopyTo(IComponent[], Int32)

Kopiuje całą kolekcję do tablicy, rozpoczynając zapisywanie w określonym indeksie tablicy.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje za pośrednictwem ReadOnlyCollectionBase wystąpienia.

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą ReadOnlyCollectionBase do zgodnej jednowymiarowej Arraytablicy, zaczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)
ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do ReadOnlyCollectionBase obiektu jest synchronizowany (bezpieczny wątek).

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)
ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ReadOnlyCollectionBase obiektu.

(Odziedziczone po ReadOnlyCollectionBase)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable na określony typ.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy elementu IEnumerable na podstawie określonego typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umożliwia równoległość zapytania.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje element IEnumerable na .IQueryable

Dotyczy

Zobacz też