Udostępnij za pośrednictwem


ValidationAttribute.ErrorMessageResourceType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ zasobu, który ma być używany do wyszukiwania komunikatów o błędzie, jeśli walidacja nie powiedzie się.

public:
 property Type ^ ErrorMessageResourceType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type ErrorMessageResourceType { get; set; }
public Type? ErrorMessageResourceType { get; set; }
member this.ErrorMessageResourceType : Type with get, set
Public Property ErrorMessageResourceType As Type

Wartość właściwości

Typ komunikatu o błędzie skojarzonego z kontrolką walidacji.

Uwagi

Właściwość jest używana ErrorMessageResourceType razem z właściwością ErrorMessageResourceName w celu udostępnienia zlokalizowanego komunikatu o błędzie.

Dotyczy