Udostępnij za pośrednictwem


ValidationAttribute.ErrorMessageString Właściwość

Definicja

Pobiera zlokalizowany komunikat o błędzie weryfikacji.

protected:
 property System::String ^ ErrorMessageString { System::String ^ get(); };
protected string ErrorMessageString { get; }
member this.ErrorMessageString : string
Protected ReadOnly Property ErrorMessageString As String

Wartość właściwości

Zlokalizowany komunikat o błędzie weryfikacji.

Uwagi

Ciąg komunikatu o błędzie jest uzyskiwany przez ocenę ErrorMessage właściwości lub przez ocenę ErrorMessageResourceType właściwości i ErrorMessageResourceName . Oba przypadki wzajemnie się wykluczają. Drugi przypadek jest używany, jeśli chcesz wyświetlić zlokalizowany komunikat o błędzie.

Dotyczy