IContainer.Remove(IComponent) Metoda

Definicja

Usuwa składnik z elementu IContainer.

public:
 void Remove(System::ComponentModel::IComponent ^ component);
public void Remove (System.ComponentModel.IComponent? component);
public void Remove (System.ComponentModel.IComponent component);
abstract member Remove : System.ComponentModel.IComponent -> unit
Public Sub Remove (component As IComponent)

Parametry

component
IComponent

Element IComponent do usunięcia.

Uwagi dotyczące implementowania

Po dziedziczeniu Remove(IComponent) z metody należy również usunąć ISiteelement , jeśli istnieje, skojarzony z tym IComponentelementem .

Dotyczy