Udostępnij za pośrednictwem


Installer.AfterInstall Zdarzenie

Definicja

Występuje po uruchomieniu Install(IDictionary) metod wszystkich instalatorów we Installers właściwości .

public:
 event System::Configuration::Install::InstallEventHandler ^ AfterInstall;
public event System.Configuration.Install.InstallEventHandler AfterInstall;
member this.AfterInstall : System.Configuration.Install.InstallEventHandler 
Public Custom Event AfterInstall As InstallEventHandler 

Typ zdarzenia

Przykłady

W poniższym przykładzie AfterInstall pokazano zdarzenie. Jest on wywoływany przez metodę OnAfterInstall .

  // MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
public:
  MyInstaller()
  {
   AfterInstall += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstaller::AfterInstallEventHandler );
  }

private:
  void AfterInstallEventHandler( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   // Add steps to perform any actions after the install process.
   Console::WriteLine( "Code for AfterInstallEventHandler" );
  }
// MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
MyInstaller() : base()
{
  AfterInstall += new InstallEventHandler(AfterInstallEventHandler);
}
private void AfterInstallEventHandler(object sender, InstallEventArgs e)
{
  // Add steps to perform any actions after the install process.
  Console.WriteLine("Code for AfterInstallEventHandler");
}
' MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
Sub New()
  MyBase.New()
  AddHandler AfterInstall, AddressOf AfterInstallEventHandler
End Sub

Private Sub AfterInstallEventHandler(ByVal sender As Object, _
                  ByVal e As InstallEventArgs)
  ' Add steps to perform any actions after the install process.
  Console.WriteLine("Code for AfterInstallEventHandler")
End Sub

Dotyczy

Zobacz też