Installer.Committing Zdarzenie

Definicja

Występuje przed zatwierdzeniem instalacji przez instalatorów w Installers właściwości.

public:
 event System::Configuration::Install::InstallEventHandler ^ Committing;
public event System.Configuration.Install.InstallEventHandler Committing;
member this.Committing : System.Configuration.Install.InstallEventHandler 
Public Custom Event Committing As InstallEventHandler 

Typ zdarzenia

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano Committing zdarzenie. Jest wywoływana przez metodę OnCommitting .

public:
  MyInstallerClass()
   : Installer()
  {
   // Attach the 'Committing' event.
   this->Committing += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstallerClass::MyInstaller_Committing );
  }

private:
  // Event handler for 'Committing' event.
  void MyInstaller_Committing( Object^ /*sender*/, InstallEventArgs^ /*e*/ )
  {
   Console::WriteLine( "Committing Event occurred." );
  }
public MyInstallerClass() :base()
{
  // Attach the 'Committing' event.
  this.Committing += new InstallEventHandler(MyInstaller_Committing);
}
// Event handler for 'Committing' event.
private void MyInstaller_Committing(object sender, InstallEventArgs e)
{
  Console.WriteLine("Committing Event occurred.");
}
Public Sub New()
  MyBase.New()
  ' Attach the 'Committing' event.
  AddHandler Me.Committing, AddressOf MyInstaller_Committing
End Sub

' Event handler for 'Committing' event.
Private Sub MyInstaller_Committing(ByVal sender As Object, _
                  ByVal e As InstallEventArgs)
  Console.WriteLine("Committing Event occurred.")
End Sub

Dotyczy

Zobacz też