Udostępnij przez


Installer.OnBeforeRollback(IDictionary) Metoda

Definicja

BeforeRollback Zgłasza zdarzenie.

protected:
 virtual void OnBeforeRollback(System::Collections::IDictionary ^ savedState);
protected virtual void OnBeforeRollback (System.Collections.IDictionary savedState);
abstract member OnBeforeRollback : System.Collections.IDictionary -> unit
override this.OnBeforeRollback : System.Collections.IDictionary -> unit
Protected Overridable Sub OnBeforeRollback (savedState As IDictionary)

Parametry

savedState
IDictionary

Element IDictionary , który zawiera stan komputera przed wycofaniem instalatora we Installers właściwości.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przed Rollback wywołaniami metod instalatora w tym wystąpieniu InstallerCollection .

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Metoda OnBeforeRollback umożliwia klasom pochodnym obsługę zdarzenia bez dołączania delegata. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnBeforeRollback(IDictionary) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy OnBeforeRollback(IDictionary) bazowej, aby zarejestrowani delegaci otrzymywali zdarzenie.

Dotyczy

Zobacz też