Udostępnij za pośrednictwem


DbConnectionStringBuilder.BrowsableConnectionString Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy właściwość jest widoczna ConnectionString w projektanci programu Visual Studio.

public:
 property bool BrowsableConnectionString { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool BrowsableConnectionString { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BrowsableConnectionString : bool with get, set
Public Property BrowsableConnectionString As Boolean

Wartość właściwości

truejeśli parametry połączenia jest widoczna w projektancie; false w przeciwnym razie. Wartość domyślna to true.

Atrybuty

Uwagi

Deweloperzy tworzący projektanci korzystający z DbConnectionStringBuilder klasy muszą mieć możliwość uwidocznienia parametry połączenia lub niewidocznego w siatce właściwości projektanta. Właściwość BrowsableConnectionString pozwala deweloperom wskazać, że właściwość powinna być niewidoczna, ustawiając właściwość na false.

Dotyczy

Zobacz też