Udostępnij za pośrednictwem


DbConnectionStringBuilder.IDictionary.Item[Object] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element przy użyciu określonego klucza.

property System::Object ^ System::Collections::IDictionary::Item[System::Object ^] { System::Object ^ get(System::Object ^ keyword); void set(System::Object ^ keyword, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IDictionary.Item[object keyword] { get; set; }
object? System.Collections.IDictionary.Item[object keyword] { get; set; }
member this.System.Collections.IDictionary.Item(obj) : obj with get, set
 Property Item(keyword As Object) As Object Implements IDictionary.Item

Parametry

keyword
Object

Klucz elementu do pobrania lub ustawienia.

Wartość właściwości

Element z określonym kluczem.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy DbConnectionStringBuilder wystąpienie jest rzutowe do interfejsu IDictionary .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Item[].

Dotyczy

Zobacz też