Udostępnij przez


Object Klasa

Definicja

Obsługuje wszystkie klasy w hierarchii klas platformy .NET i udostępnia usługi niskiego poziomu dla klas pochodnych. Jest to ostateczna klasa bazowa wszystkich klas platformy .NET; jest to katalog główny hierarchii typów.

public ref class System::Object
public class Object
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)]
[System.Serializable]
public class Object
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Object
type obj = class
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)>]
[<System.Serializable>]
type obj = class
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type obj = class
Public Class Object
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano typ punktu pochodzący z Object klasy i zastępuje wiele metod Object wirtualnych klasy. Ponadto w przykładzie pokazano, jak wywołać wiele metod Object statycznych i wystąpień klasy .

using System;

// The Point class is derived from System.Object.
class Point
{
  public int x, y;

  public Point(int x, int y)
  {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  public override bool Equals(object obj)
  {
    // If this and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    if (obj.GetType() != this.GetType()) return false;

    // Return true if x and y fields match.
    var other = (Point) obj;
    return (this.x == other.x) && (this.y == other.y);
  }

  // Return the XOR of the x and y fields.
  public override int GetHashCode()
  {
    return x ^ y;
  }

  // Return the point's value as a string.
  public override String ToString()
  {
    return $"({x}, {y})";
  }

  // Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  public Point Copy()
  {
    return (Point) this.MemberwiseClone();
  }
}

public sealed class App
{
  static void Main()
  {
    // Construct a Point object.
    var p1 = new Point(1,2);

    // Make another Point object that is a copy of the first.
    var p2 = p1.Copy();

    // Make another variable that references the first Point object.
    var p3 = p1;

    // The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p1, p2));

    // The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects that have the same value.
    Console.WriteLine(Object.Equals(p1, p2));

    // The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p1, p3));

    // The line below displays: p1's value is: (1, 2)
    Console.WriteLine($"p1's value is: {p1.ToString()}");
  }
}

// This code example produces the following output:
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
//
open System

// The Point class is derived from System.Object.
type Point(x, y) =
  member _.X = x
  member _.Y = y
  override _.Equals obj =
    // If this and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    match obj with
    | :? Point as other ->
      // Return true if x and y fields match.
      x = other.X && y = other.Y
    | _ -> 
      false

  // Return the XOR of the x and y fields.
  override _.GetHashCode() =
    x ^^^ y

  // Return the point's value as a string.
  override _.ToString() =
    $"({x}, {y})"

  // Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  member this.Copy() =
    this.MemberwiseClone() :?> Point

// Construct a Point object.
let p1 = Point(1,2)

// Make another Point object that is a copy of the first.
let p2 = p1.Copy()

// Make another variable that references the first Point object.
let p3 = p1

// The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
printfn $"{Object.ReferenceEquals(p1, p2)}"

// The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects that have the same value.
printfn $"{Object.Equals(p1, p2)}"

// The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
printfn $"{Object.ReferenceEquals(p1, p3)}"

// The line below displays: p1's value is: (1, 2)
printfn $"p1's value is: {p1.ToString()}"
// This code example produces the following output:
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
//
using namespace System;

// The Point class is derived from System.Object.
ref class Point
{
public:
  int x;
public:
  int y;

public:
  Point(int x, int y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

public:
  virtual bool Equals(Object^ obj) override
  {
    // If this and obj do not refer to the same type,
    // then they are not equal.
    if (obj->GetType() != this->GetType())
    {
      return false;
    }

    // Return true if x and y fields match.
    Point^ other = (Point^) obj;
    return (this->x == other->x) && (this->y == other->y);
  }

  // Return the XOR of the x and y fields.
public:
  virtual int GetHashCode() override 
  {
    return x ^ y;
  }

  // Return the point's value as a string.
public:
  virtual String^ ToString() override 
  {
    return String::Format("({0}, {1})", x, y);
  }

  // Return a copy of this point object by making a simple
  // field copy.
public:
  Point^ Copy()
  {
    return (Point^) this->MemberwiseClone();
  }
};

int main()
{
  // Construct a Point object.
  Point^ p1 = gcnew Point(1, 2);

  // Make another Point object that is a copy of the first.
  Point^ p2 = p1->Copy();

  // Make another variable that references the first
  // Point object.
  Point^ p3 = p1;

  // The line below displays false because p1 and 
  // p2 refer to two different objects.
  Console::WriteLine(
    Object::ReferenceEquals(p1, p2));

  // The line below displays true because p1 and p2 refer
  // to two different objects that have the same value.
  Console::WriteLine(Object::Equals(p1, p2));

  // The line below displays true because p1 and 
  // p3 refer to one object.
  Console::WriteLine(Object::ReferenceEquals(p1, p3));

  // The line below displays: p1's value is: (1, 2)
  Console::WriteLine("p1's value is: {0}", p1->ToString());
}

// This code produces the following output.
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
' The Point class is derived from System.Object.
Class Point
  Public x, y As Integer
  
  Public Sub New(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) 
    Me.x = x
    Me.y = y
  End Sub
  
  Public Overrides Function Equals(ByVal obj As Object) As Boolean 
    ' If Me and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    Dim objType As Type = obj.GetType()
    Dim meType As Type = Me.GetType()
    If Not objType.Equals(meType) Then
      Return False
    End If 
    ' Return true if x and y fields match.
    Dim other As Point = CType(obj, Point)
    Return Me.x = other.x AndAlso Me.y = other.y
  End Function 

  ' Return the XOR of the x and y fields.
  Public Overrides Function GetHashCode() As Integer 
    Return (x << 1) XOR y
  End Function 

  ' Return the point's value as a string.
  Public Overrides Function ToString() As String 
    Return $"({x}, {y})"
  End Function

  ' Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  Public Function Copy() As Point 
    Return CType(Me.MemberwiseClone(), Point)
  End Function
End Class 

NotInheritable Public Class App
  Shared Sub Main() 
    ' Construct a Point object.
    Dim p1 As New Point(1, 2)
    
    ' Make another Point object that is a copy of the first.
    Dim p2 As Point = p1.Copy()
    
    ' Make another variable that references the first Point object.
    Dim p3 As Point = p1
    
    ' The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
    Console.WriteLine([Object].ReferenceEquals(p1, p2))

    ' The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects 
    ' that have the same value.
    Console.WriteLine([Object].Equals(p1, p2))

    ' The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
    Console.WriteLine([Object].ReferenceEquals(p1, p3))
    
    ' The line below displays: p1's value is: (1, 2)
    Console.WriteLine($"p1's value is: {p1.ToString()}")
  
  End Sub
End Class
' This example produces the following output:
'
' False
' True
' True
' p1's value is: (1, 2)
'

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego interfejsu API, zobacz dodatkowe uwagi dotyczące interfejsu API dla obiektu.

Konstruktory

Object()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Object.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

Equals(Object, Object)

Określa, czy określone wystąpienia obiektów są traktowane jako równe.

Finalize()

Umożliwia obiektowi próbę zwolnienia zasobów i wykonania innych operacji oczyszczania przed odzyskaniem przez odzyskiwanie pamięci.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

ReferenceEquals(Object, Object)

Określa, czy określone Object wystąpienia są tym samym wystąpieniem.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Publiczne statyczne (Shared w Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne wątkami. Nie ma gwarancji, że elementy członkowskie wystąpienia są bezpieczne wątkowo.