Udostępnij za pośrednictwem


DbConnectionStringBuilder.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner Metoda

Definicja

Zwraca obiekt zawierający właściwość opisaną przez deskryptor określonej właściwości.

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ pd) = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetPropertyOwner;
object ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner (System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd);
abstract member System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> obj
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> obj
Function GetPropertyOwner (pd As PropertyDescriptor) As Object Implements ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner

Parametry

pd
PropertyDescriptor

Obiekt PropertyDescriptor reprezentujący właściwość, której właściciel ma zostać znaleziony.

Zwraca

Element Object reprezentujący właściciela określonej właściwości.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy DbConnectionStringBuilder wystąpienie jest rzutowanie do interfejsu ICustomTypeDescriptor .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GetPropertyOwner.

Dotyczy

Zobacz też