OracleBoolean.True Pole

Definicja

Reprezentuje wartość true, którą można przypisać do Value właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean True;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean True;
 staticval mutable True : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly True As OracleBoolean 

Wartość pola

Uwagi

Pole True jest stałą OracleBoolean struktury.

Dotyczy

Zobacz też