Environment.OSVersion Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący identyfikator platformy i numer wersji.

public:
 static property OperatingSystem ^ OSVersion { OperatingSystem ^ get(); };
public static OperatingSystem OSVersion { get; }
static member OSVersion : OperatingSystem
Public Shared ReadOnly Property OSVersion As OperatingSystem

Wartość właściwości

Identyfikator platformy i numer wersji.

Wyjątki

Ta właściwość nie może uzyskać wersji systemu.

-lub-

Uzyskany identyfikator platformy nie jest członkiem PlatformID

Uwagi

Environment.OSVersion zwraca wersję systemu operacyjnego, która może być niepoprawna, gdy aplikacja działa w trybie zgodności systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dotyczące funkcji GetVersionExA.

W programie .NET 5 i nowszych wersjach Environment.OSVersion zwraca rzeczywistą wersję systemu operacyjnego w trybach zgodności określonych przez manifest aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Environment.OSVersion zwraca poprawną wersję systemu operacyjnego.

Aby zidentyfikować platformę systemu operacyjnego, na przykład Linux lub Windows, możesz użyć RuntimeInformation.IsOSPlatform metody .

Dotyczy