EventArgs Klasa

Definicja

Reprezentuje klasę bazową dla klas zawierających dane zdarzenia i udostępnia wartość do użycia dla zdarzeń, które nie zawierają danych zdarzeń.

public ref class EventArgs
public class EventArgs
[System.Serializable]
public class EventArgs
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class EventArgs
type EventArgs = class
[<System.Serializable>]
type EventArgs = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type EventArgs = class
Public Class EventArgs
Dziedziczenie
EventArgs
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano niestandardową klasę danych zdarzeń o nazwie ThresholdReachedEventArgs pochodzącą EventArgs z klasy . Wystąpienie klasy danych zdarzenia jest przekazywane do programu obsługi zdarzeń dla ThresholdReached zdarzenia.

using namespace System;

public ref class ThresholdReachedEventArgs : public EventArgs
{
  public:
   property int Threshold;
   property DateTime TimeReached;
};

public ref class Counter
{
  private:
   int threshold;
   int total;

  public:
   Counter() {};

   Counter(int passedThreshold)
   {
     threshold = passedThreshold;
   }

   void Add(int x)
   {
     total += x;
     if (total >= threshold) {
       ThresholdReachedEventArgs^ args = gcnew ThresholdReachedEventArgs();
       args->Threshold = threshold;
       args->TimeReached = DateTime::Now;
       OnThresholdReached(args);
     }
   }

   event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs^>^ ThresholdReached;

  protected:
   virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs^ e)
   {
     ThresholdReached(this, e);
   }
};

public ref class SampleHandler
{
  public:
   static void c_ThresholdReached(Object^ sender, ThresholdReachedEventArgs^ e)
   {
     Console::WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.",
              e->Threshold, e->TimeReached);
     Environment::Exit(0);
   }
};

void main()
{
  Counter^ c = gcnew Counter((gcnew Random())->Next(10));
  c->ThresholdReached += gcnew EventHandler<ThresholdReachedEventArgs^>(SampleHandler::c_ThresholdReached);

  Console::WriteLine("press 'a' key to increase total");
  while (Console::ReadKey(true).KeyChar == 'a') {
   Console::WriteLine("adding one");
   c->Add(1);
  }
}
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Counter c = new Counter(new Random().Next(10));
      c.ThresholdReached += c_ThresholdReached;

      Console.WriteLine("press 'a' key to increase total");
      while (Console.ReadKey(true).KeyChar == 'a')
      {
        Console.WriteLine("adding one");
        c.Add(1);
      }
    }

    static void c_ThresholdReached(object sender, ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold, e.TimeReached);
      Environment.Exit(0);
    }
  }

  class Counter
  {
    private int threshold;
    private int total;

    public Counter(int passedThreshold)
    {
      threshold = passedThreshold;
    }

    public void Add(int x)
    {
      total += x;
      if (total >= threshold)
      {
        ThresholdReachedEventArgs args = new ThresholdReachedEventArgs();
        args.Threshold = threshold;
        args.TimeReached = DateTime.Now;
        OnThresholdReached(args);
      }
    }

    protected virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> handler = ThresholdReached;
      if (handler != null)
      {
        handler(this, e);
      }
    }

    public event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> ThresholdReached;
  }

  public class ThresholdReachedEventArgs : EventArgs
  {
    public int Threshold { get; set; }
    public DateTime TimeReached { get; set; }
  }
}
open System

type ThresholdReachedEventArgs(threshold, timeReached) =
  inherit EventArgs()
  member _.Threshold = threshold
  member _.TimeReached = timeReached

type Counter(threshold) =
  let mutable total = 0

  let thresholdReached = Event<_>()

  member this.Add(x) =
    total <- total + x
    if total >= threshold then
      let args = ThresholdReachedEventArgs(threshold, DateTime.Now)
      thresholdReached.Trigger(this, args)

  [<CLIEvent>]
  member _.ThresholdReached = thresholdReached.Publish

let c_ThresholdReached(sender, e: ThresholdReachedEventArgs) =
  printfn $"The threshold of {e.Threshold} was reached at {e.TimeReached}."
  exit 0

let c = Counter(Random().Next 10)
c.ThresholdReached.Add c_ThresholdReached

printfn "press 'a' key to increase total"
while Console.ReadKey(true).KeyChar = 'a' do
  printfn "adding one"
  c.Add 1
Module Module1

  Sub Main()
    Dim c As Counter = New Counter(New Random().Next(10))
    AddHandler c.ThresholdReached, AddressOf c_ThresholdReached

    Console.WriteLine("press 'a' key to increase total")
    While Console.ReadKey(True).KeyChar = "a"
      Console.WriteLine("adding one")
      c.Add(1)
    End While
  End Sub

  Sub c_ThresholdReached(sender As Object, e As ThresholdReachedEventArgs)
    Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold, e.TimeReached)
    Environment.Exit(0)
  End Sub
End Module

Class Counter
  Private threshold As Integer
  Private total As Integer

  Public Sub New(passedThreshold As Integer)
    threshold = passedThreshold
  End Sub

  Public Sub Add(x As Integer)
    total = total + x
    If (total >= threshold) Then
      Dim args As ThresholdReachedEventArgs = New ThresholdReachedEventArgs()
      args.Threshold = threshold
      args.TimeReached = DateTime.Now
      OnThresholdReached(args)
    End If
  End Sub

  Protected Overridable Sub OnThresholdReached(e As ThresholdReachedEventArgs)
    RaiseEvent ThresholdReached(Me, e)
  End Sub

  Public Event ThresholdReached As EventHandler(Of ThresholdReachedEventArgs)
End Class

Class ThresholdReachedEventArgs
  Inherits EventArgs

  Public Property Threshold As Integer
  Public Property TimeReached As DateTime
End Class

Uwagi

Ta klasa służy jako klasa bazowa dla wszystkich klas reprezentujących dane zdarzenia. Na przykład System.AssemblyLoadEventArgs klasa pochodzi z EventArgs klasy i jest używana do przechowywania danych dla zdarzeń ładowania zestawów. Aby utworzyć niestandardową klasę danych zdarzeń, utwórz klasę pochodzącą z EventArgs klasy i podaj właściwości do przechowywania niezbędnych danych. Nazwa niestandardowej klasy danych zdarzeń powinna kończyć się ciągiem EventArgs.

Aby przekazać obiekt, który nie zawiera żadnych danych, użyj Empty pola .

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń, zobacz artykuł Obsługa i podnoszenie zdarzeń .

Konstruktory

EventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventArgs.

Pola

Empty

Udostępnia wartość do użycia ze zdarzeniami, które nie mają danych zdarzeń.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też