Exception.GetType Metoda

Definicja

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.

public:
 Type ^ GetType();
public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Zwraca

Type

Type Obiekt reprezentujący dokładny typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.

Implementuje

Uwagi

Metoda GetType istnieje w celu obsługi infrastruktury .NET Framework i wewnętrznie wywołuje metodę podstawową . Object.GetType

Dotyczy

Zobacz też