DateTimeFormatInfo.FirstDayOfWeek Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pierwszy dzień tygodnia.

public:
 property DayOfWeek FirstDayOfWeek { DayOfWeek get(); void set(DayOfWeek value); };
public DayOfWeek FirstDayOfWeek { get; set; }
member this.FirstDayOfWeek : DayOfWeek with get, set
Public Property FirstDayOfWeek As DayOfWeek

Wartość właściwości

Wartość wyliczenia reprezentująca pierwszy dzień tygodnia. Wartość domyślna to InvariantInfoSunday.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość, która nie jest prawidłową DayOfWeek wartością.

Właściwość jest ustawiana, a DateTimeFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Ta właściwość ma wpływ na zmianę Calendar wartości właściwości.

Dotyczy

Zobacz też