DateTimeFormatInfo Klasa

Definicja

Udostępnia informacje specyficzne dla kultury dotyczące formatu wartości daty i godziny.

public ref class DateTimeFormatInfo sealed : IFormatProvider
public ref class DateTimeFormatInfo sealed : ICloneable, IFormatProvider
public ref class DateTimeFormatInfo sealed : ICloneable, IFormatProvider, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public sealed class DateTimeFormatInfo : IFormatProvider
public sealed class DateTimeFormatInfo : ICloneable, IFormatProvider
[System.Serializable]
public sealed class DateTimeFormatInfo : ICloneable, IFormatProvider, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class DateTimeFormatInfo : ICloneable, IFormatProvider
type DateTimeFormatInfo = class
  interface IFormatProvider
type DateTimeFormatInfo = class
  interface ICloneable
  interface IFormatProvider
[<System.Serializable>]
type DateTimeFormatInfo = class
  interface ICloneable
  interface IFormatProvider
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DateTimeFormatInfo = class
  interface ICloneable
  interface IFormatProvider
Public NotInheritable Class DateTimeFormatInfo
Implements IFormatProvider
Public NotInheritable Class DateTimeFormatInfo
Implements ICloneable, IFormatProvider
Public NotInheritable Class DateTimeFormatInfo
Implements ICloneable, IFormatProvider, ISerializable
Dziedziczenie
DateTimeFormatInfo
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto odbicia, aby uzyskać właściwości DateTimeFormatInfo obiektu dla kultury angielskiej (Stany Zjednoczone). Wyświetla wartość tych właściwości zawierających niestandardowe ciągi formatu i używa tych ciągów do wyświetlania sformatowanych dat.

using System;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Get the properties of an en-US DateTimeFormatInfo object.
   DateTimeFormatInfo dtfi = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US").DateTimeFormat;
   Type typ = dtfi.GetType();
   PropertyInfo[] props = typ.GetProperties();
   DateTime value = new DateTime(2012, 5, 28, 11, 35, 0);

   foreach (var prop in props) {
     // Is this a format pattern-related property?
     if (prop.Name.Contains("Pattern")) {
      string fmt = prop.GetValue(dtfi, null).ToString();
      Console.WriteLine("{0,-33} {1} \n{2,-37}Example: {3}\n",
               prop.Name + ":", fmt, "",
               value.ToString(fmt));
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  FullDateTimePattern:       dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt
//                     Example: Monday, May 28, 2012 11:35:00 AM
//
//  LongDatePattern:         dddd, MMMM dd, yyyy
//                     Example: Monday, May 28, 2012
//
//  LongTimePattern:         h:mm:ss tt
//                     Example: 11:35:00 AM
//
//  MonthDayPattern:         MMMM dd
//                     Example: May 28
//
//  RFC1123Pattern:          ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
//                     Example: Mon, 28 May 2012 11:35:00 GMT
//
//  ShortDatePattern:         M/d/yyyy
//                     Example: 5/28/2012
//
//  ShortTimePattern:         h:mm tt
//                     Example: 11:35 AM
//
//  SortableDateTimePattern:     yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
//                     Example: 2012-05-28T11:35:00
//
//  UniversalSortableDateTimePattern: yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'
//                     Example: 2012-05-28 11:35:00Z
//
//  YearMonthPattern:         MMMM, yyyy
//                     Example: May, 2012
Imports System.Globalization
Imports System.Reflection

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Get the properties of an en-US DateTimeFormatInfo object.
   Dim dtfi As DateTimeFormatInfo = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US").DateTimeFormat
   Dim typ As Type = dtfi.GetType()
   Dim props() As PropertyInfo = typ.GetProperties()
   Dim value As Date = #05/28/2012 11:35AM# 
   
   For Each prop In props
     ' Is this a format pattern-related property?
     If prop.Name.Contains("Pattern") Then
      Dim fmt As String = CStr(prop.GetValue(dtfi, Nothing))
      Console.WriteLine("{0,-33} {1} {2}{3,-37}Example: {4}", 
               prop.Name + ":", fmt, vbCrLf, "",
               value.ToString(fmt)) 
      Console.WriteLine()
     End If
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  FullDateTimePattern:       dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt
'                     Example: Monday, May 28, 2012 11:35:00 AM
'  
'  LongDatePattern:         dddd, MMMM dd, yyyy
'                     Example: Monday, May 28, 2012
'  
'  LongTimePattern:         h:mm:ss tt
'                     Example: 11:35:00 AM
'  
'  MonthDayPattern:         MMMM dd
'                     Example: May 28
'  
'  RFC1123Pattern:          ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
'                     Example: Mon, 28 May 2012 11:35:00 GMT
'  
'  ShortDatePattern:         M/d/yyyy
'                     Example: 5/28/2012
'  
'  ShortTimePattern:         h:mm tt
'                     Example: 11:35 AM
'  
'  SortableDateTimePattern:     yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
'                     Example: 2012-05-28T11:35:00
'  
'  UniversalSortableDateTimePattern: yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'
'                     Example: 2012-05-28 11:35:00Z
'  
'  YearMonthPattern:         MMMM, yyyy
'                     Example: May, 2012

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego interfejsu API, zobacz Uwagi dotyczące dodatkowego interfejsu API dla elementu DateTimeFormatInfo.

Konstruktory

DateTimeFormatInfo()

Inicjuje nowe zapisywalne wystąpienie DateTimeFormatInfo klasy, która jest niezależna od kultury (niezmienna).

Właściwości

AbbreviatedDayNames

Pobiera lub ustawia jednowymiarową tablicę typu String zawierającą nazwy specyficzne dla kultury skrócone nazwy dni tygodnia.

AbbreviatedMonthGenitiveNames

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów skróconych nazw miesięcy skojarzonych z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

AbbreviatedMonthNames

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów jednowymiarowych zawierającą nazwy skrócone dla kultury miesięcy.

AMDesignator

Pobiera lub ustawia projektator ciągów przez godziny, które są "ante meridiem" (przed południem).

Calendar

Pobiera lub ustawia kalendarz do użycia dla bieżącej kultury.

CalendarWeekRule

Pobiera lub ustawia wartość określającą, która reguła jest używana do określenia pierwszego tygodnia kalendarzowego roku.

CurrentInfo

Pobiera obiekt tylko do DateTimeFormatInfo odczytu, który formatuje wartości na podstawie bieżącej kultury.

DateSeparator

Pobiera lub ustawia ciąg, który oddziela składniki daty, czyli rok, miesiąc i dzień.

DayNames

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów jednowymiarowych, która zawiera pełne nazwy dni tygodnia specyficzne dla kultury.

FirstDayOfWeek

Pobiera lub ustawia pierwszy dzień tygodnia.

FullDateTimePattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu dla wartości daty długiej i długiej.

InvariantInfo

Pobiera domyślny obiekt tylko do DateTimeFormatInfo odczytu, który jest niezależny od kultury (niezmienny).

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy DateTimeFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

LongDatePattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu dla wartości daty długiej.

LongTimePattern

Pobiera lub ustawia ciąg formatu niestandardowego przez długi czas.

MonthDayPattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu dla wartości miesiąca i dnia.

MonthGenitiveNames

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów nazw miesięcy skojarzonych z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

MonthNames

Pobiera lub ustawia jednowymiarową tablicę typu String zawierającą pełne nazwy miesięcy specyficzne dla kultury.

NativeCalendarName

Pobiera natywną nazwę kalendarza skojarzonego z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

PMDesignator

Pobiera lub ustawia projektator ciągów przez godziny, które są "post meridiem" (po południu).

RFC1123Pattern

Pobiera niestandardowy ciąg formatu dla wartości czasu opartej na specyfikacji Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 1123.

ShortDatePattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu dla wartości daty krótkiej.

ShortestDayNames

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów najkrótszych unikatowych skróconych nazw dni skojarzonych z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

ShortTimePattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu na krótką wartość czasu.

SortableDateTimePattern

Pobiera niestandardowy ciąg formatu dla wartości daty i godziny sortowania.

TimeSeparator

Pobiera lub ustawia ciąg, który oddziela składniki czasu, czyli godzinę, minuty i sekundy.

UniversalSortableDateTimePattern

Pobiera ciąg formatu niestandardowego dla uniwersalnego, sortowalnego ciągu daty i godziny zgodnie z definicją iso 8601.

YearMonthPattern

Pobiera lub ustawia niestandardowy ciąg formatu dla wartości roku i miesiąca.

Metody

Clone()

Tworzy płytkią kopię elementu DateTimeFormatInfo.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetAbbreviatedDayName(DayOfWeek)

Zwraca nazwę specyficzną dla kultury skróconą nazwę określonego dnia tygodnia na podstawie kultury skojarzonej z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

GetAbbreviatedEraName(Int32)

Zwraca ciąg zawierający skróconą nazwę określonej ery, jeśli istnieje skrót.

GetAbbreviatedMonthName(Int32)

Zwraca skróconą nazwę określonego miesiąca dla kultury na podstawie kultury skojarzonej z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

GetAllDateTimePatterns()

Zwraca wszystkie standardowe wzorce, w których można sformatować wartości daty i godziny.

GetAllDateTimePatterns(Char)

Zwraca wszystkie wzorce, w których można sformatować wartości daty i godziny przy użyciu określonego standardowego ciągu formatu.

GetDayName(DayOfWeek)

Zwraca pełną nazwę określonej kultury określonego dnia tygodnia na podstawie kultury skojarzonej z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

GetEra(String)

Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą określoną erę.

GetEraName(Int32)

Zwraca ciąg zawierający nazwę określonej ery.

GetFormat(Type)

Zwraca obiekt określonego typu, który udostępnia usługę formatowania daty i godziny.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetInstance(IFormatProvider)

DateTimeFormatInfo Zwraca obiekt skojarzony z określonym IFormatProviderelementem .

GetMonthName(Int32)

Zwraca pełną nazwę określonej kultury określonego miesiąca na podstawie kultury skojarzonej z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

GetShortestDayName(DayOfWeek)

Uzyskuje najkrótszą skróconą nazwę dnia dla określonego dnia tygodnia skojarzonego z bieżącym DateTimeFormatInfo obiektem.

GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ReadOnly(DateTimeFormatInfo)

Zwraca otokę tylko do DateTimeFormatInfo odczytu.

SetAllDateTimePatterns(String[], Char)

Ustawia niestandardowe ciągi formatu daty i godziny odpowiadające określonym ciągom formatu standardowego.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia element SerializationInfo danymi wymaganymi do serializacji obiektu docelowego.

Dotyczy

Zobacz też