DateTimeFormatInfo.GetFormat(Type) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt określonego typu, który udostępnia usługę formatowania daty i godziny.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public object GetFormat (Type formatType);
public object? GetFormat (Type? formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type

Typ wymaganej usługi formatowania.

Zwraca

Bieżący obiekt, jeśli formatType jest taki sam jak typ bieżącego DateTimeFormatInfo; w przeciwnym razie null.

Implementuje

Uwagi

Metoda obsługiwana Format(String, IFormatProvider) przez podstawowe typy danych wywołuje tę metodę, gdy bieżący DateTimeFormatInfo obiekt jest przekazywany jako IFormatProvider parametr. Ta metoda implementuje metodę IFormatProvider.GetFormat.

Dotyczy

Zobacz też