NumberFormatInfo.PercentPositivePattern Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla dodatnich wartości procentowych.

public:
 property int PercentPositivePattern { int get(); void set(int value); };
public int PercentPositivePattern { get; set; }
member this.PercentPositivePattern : int with get, set
Public Property PercentPositivePattern As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wzorzec formatu dla dodatnich wartości procentowych. Wartość domyślna InvariantInfo dla jest 0, która reprezentuje "n %", gdzie "%" jest PercentSymbol i jest n liczbą.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość mniejszą niż 0 lub większą niż 3.

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Właściwość PercentPositivePattern jest używana z ciągiem standardowego formatu "P" do definiowania wzorca dodatnich wartości procentowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ciągi standardowego formatu liczbowego. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej. Symbol "%" to PercentSymbol i n jest liczbą.

Wartość Wzór skojarzony
0 n %
1 n%
2 %n
3 % n

Dotyczy

Zobacz też