NumberFormatInfo.PercentSymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg do użycia jako symbol procentu.

public:
 property System::String ^ PercentSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PercentSymbol { get; set; }
member this.PercentSymbol : string with get, set
Public Property PercentSymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg do użycia jako symbol procentu. Wartość domyślna InvariantInfo dla jest "%".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null wartość .

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Ciąg przypisany do właściwości jest uwzględniany w ciągu wynikowym, gdy wartość liczbowa jest formatowana za pomocą ciągu "P" lub ciągu formatu, który zawiera PercentSymbol ciąg "%".

Dotyczy

Zobacz też