IComparable<T>.CompareTo(T) Metoda

Definicja

Porównuje bieżące wystąpienie z innym obiektem tego samego typu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżące wystąpienie poprzedza, następuje po lub występuje w tym samym położeniu, co inny obiekt w porządku sortowania.

public:
 int CompareTo(T other);
public int CompareTo (T other);
public int CompareTo (T? other);
abstract member CompareTo : 'T -> int
Public Function CompareTo (other As T) As Integer

Parametry

other
T

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.

Zwraca

Int32

Wartość wskazująca względną kolejność porównywanych obiektów. Wartość zwracana ma następujące znaczenie:

Wartość Znaczenie
Mniej niż zero To wystąpienie poprzedza other kolejność sortowania.
Zero To wystąpienie występuje w tej samej pozycji w kolejności sortowania co other.
Większe od zera To wystąpienie następuje other w kolejności sortowania.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje implementację IComparable<T> prostego Temperature obiektu. W przykładzie tworzona jest SortedList<TKey,TValue> kolekcja ciągów z kluczami Temperature obiektów i dodaje kilka par temperatury i ciągów do listy poza sekwencją. W wywołaniu Add metody SortedList<TKey,TValue> kolekcja używa IComparable<T> implementacji do sortowania wpisów listy, które są następnie wyświetlane w kolejności rosnącej temperatury.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

public ref class Temperature: public IComparable<Temperature^> {

protected:
  // The underlying temperature value.
  Double m_value;

public:
  // Implement the generic CompareTo method with the Temperature class 
  // as the Type parameter. 
  virtual Int32 CompareTo( Temperature^ other ) {
  
   // If other is not a valid object reference, this instance 
   // is greater.
   if (other == nullptr) return 1;
   
   // The temperature comparison depends on the comparison of the
   // the underlying Double values. 
   return m_value.CompareTo( other->m_value );
  }

    // Define the is greater than operator.
  bool operator>= (Temperature^ other)
  {
    return CompareTo(other) >= 0;
  }
  
  // Define the is less than operator.
  bool operator< (Temperature^ other)
  {
    return CompareTo(other) < 0;
  }
  
    // Define the is greater than or equal to operator.
  bool operator> (Temperature^ other)
  {
    return CompareTo(other) > 0;
  }
  
  // Define the is less than or equal to operator.
  bool operator<= (Temperature^ other)
  {
    return CompareTo(other) <= 0;
  }

  property Double Celsius {
   Double get() {
     return m_value + 273.15;
   }
  }

  property Double Kelvin {
   Double get() {
     return m_value;
   }
   void set( Double value ) {
     if (value < 0)
      throw gcnew ArgumentException("Temperature cannot be less than absolute zero.");
     else
      m_value = value;
   }
  }

  Temperature(Double kelvins) {
   this->Kelvin = kelvins;
  }
};

int main() {
  SortedList<Temperature^, String^>^ temps = 
   gcnew SortedList<Temperature^, String^>();

  // Add entries to the sorted list, out of order.
  temps->Add(gcnew Temperature(2017.15), "Boiling point of Lead");
  temps->Add(gcnew Temperature(0), "Absolute zero");
  temps->Add(gcnew Temperature(273.15), "Freezing point of water");
  temps->Add(gcnew Temperature(5100.15), "Boiling point of Carbon");
  temps->Add(gcnew Temperature(373.15), "Boiling point of water");
  temps->Add(gcnew Temperature(600.65), "Melting point of Lead");

  for each( KeyValuePair<Temperature^, String^>^ kvp in temps )
  {
   Console::WriteLine("{0} is {1} degrees Celsius.", kvp->Value, kvp->Key->Celsius);
  }
}
/* The example displays the following output:
   Absolute zero is 273.15 degrees Celsius.
   Freezing point of water is 546.3 degrees Celsius.
   Boiling point of water is 646.3 degrees Celsius.
   Melting point of Lead is 873.8 degrees Celsius.
   Boiling point of Lead is 2290.3 degrees Celsius.
   Boiling point of Carbon is 5373.3 degrees Celsius.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Temperature : IComparable<Temperature>
{
  // Implement the generic CompareTo method with the Temperature
  // class as the Type parameter.
  //
  public int CompareTo(Temperature other)
  {
    // If other is not a valid object reference, this instance is greater.
    if (other == null) return 1;

    // The temperature comparison depends on the comparison of
    // the underlying Double values.
    return m_value.CompareTo(other.m_value);
  }

  // Define the is greater than operator.
  public static bool operator > (Temperature operand1, Temperature operand2)
  {
    return operand1.CompareTo(operand2) > 0;
  }

  // Define the is less than operator.
  public static bool operator < (Temperature operand1, Temperature operand2)
  {
    return operand1.CompareTo(operand2) < 0;
  }

  // Define the is greater than or equal to operator.
  public static bool operator >= (Temperature operand1, Temperature operand2)
  {
    return operand1.CompareTo(operand2) >= 0;
  }

  // Define the is less than or equal to operator.
  public static bool operator <= (Temperature operand1, Temperature operand2)
  {
    return operand1.CompareTo(operand2) <= 0;
  }

  // The underlying temperature value.
  protected double m_value = 0.0;

  public double Celsius
  {
    get
    {
      return m_value - 273.15;
    }
  }

  public double Kelvin
  {
    get
    {
      return m_value;
    }
    set
    {
      if (value < 0.0)
      {
        throw new ArgumentException("Temperature cannot be less than absolute zero.");
      }
      else
      {
        m_value = value;
      }
    }
  }

  public Temperature(double kelvins)
  {
    this.Kelvin = kelvins;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    SortedList<Temperature, string> temps =
      new SortedList<Temperature, string>();

    // Add entries to the sorted list, out of order.
    temps.Add(new Temperature(2017.15), "Boiling point of Lead");
    temps.Add(new Temperature(0), "Absolute zero");
    temps.Add(new Temperature(273.15), "Freezing point of water");
    temps.Add(new Temperature(5100.15), "Boiling point of Carbon");
    temps.Add(new Temperature(373.15), "Boiling point of water");
    temps.Add(new Temperature(600.65), "Melting point of Lead");

    foreach( KeyValuePair<Temperature, string> kvp in temps )
    {
      Console.WriteLine("{0} is {1} degrees Celsius.", kvp.Value, kvp.Key.Celsius);
    }
  }
}
/* This example displays the following output:
   Absolute zero is -273.15 degrees Celsius.
   Freezing point of water is 0 degrees Celsius.
   Boiling point of water is 100 degrees Celsius.
   Melting point of Lead is 327.5 degrees Celsius.
   Boiling point of Lead is 1744 degrees Celsius.
   Boiling point of Carbon is 4827 degrees Celsius.
*/
open System
open System.Collections.Generic

type Temperature(kelvins: double) =
  // The underlying temperature value.
  let mutable kelvins = kelvins

  do 
    if kelvins < 0. then
      invalidArg (nameof kelvins) "Temperature cannot be less than absolute zero."

  // Define the is greater than operator.
  static member op_GreaterThan (operand1: Temperature, operand2: Temperature) =
    operand1.CompareTo operand2 > 0

  // Define the is less than operator.
  static member op_LessThan (operand1: Temperature, operand2: Temperature) =
    operand1.CompareTo operand2 < 0

  // Define the is greater than or equal to operator.
  static member op_GreaterThanOrEqual (operand1: Temperature, operand2: Temperature) =
    operand1.CompareTo operand2 >= 0

  // Define the is less than or equal to operator.
  static member op_LessThanOrEqual (operand1: Temperature, operand2: Temperature) =
    operand1.CompareTo operand2 <= 0

  member _.Celsius =
    kelvins - 273.15

  member _.Kelvin
    with get () =
      kelvins
    and set (value) =
      if value < 0. then
        invalidArg (nameof value) "Temperature cannot be less than absolute zero."
      else
        kelvins <- value

  // Implement the generic CompareTo method with the Temperature
  // class as the Type parameter.
  member _.CompareTo(other: Temperature) =
    // If other is not a valid object reference, this instance is greater.
    match box other with
    | null -> 1
    | _ ->
      // The temperature comparison depends on the comparison of
      // the underlying Double values.
      kelvins.CompareTo(other.Kelvin)

  interface IComparable<Temperature> with
    member this.CompareTo(other) = this.CompareTo other

let temps = SortedList()

// Add entries to the sorted list, out of order.
temps.Add(Temperature 2017.15, "Boiling point of Lead")
temps.Add(Temperature 0., "Absolute zero")
temps.Add(Temperature 273.15, "Freezing point of water")
temps.Add(Temperature 5100.15, "Boiling point of Carbon")
temps.Add(Temperature 373.15, "Boiling point of water")
temps.Add(Temperature 600.65, "Melting point of Lead")

for kvp in temps do
  printfn $"{kvp.Value} is {kvp.Key.Celsius} degrees Celsius."

// This example displays the following output:
//    Absolute zero is -273.15 degrees Celsius.
//    Freezing point of water is 0 degrees Celsius.
//    Boiling point of water is 100 degrees Celsius.
//    Melting point of Lead is 327.5 degrees Celsius.
//    Boiling point of Lead is 1744 degrees Celsius.
//    Boiling point of Carbon is 4827 degrees Celsius.
Imports System.Collections.Generic

Public Class Temperature
  Implements IComparable(Of Temperature)

  ' Implement the generic CompareTo method with the Temperature class 
  ' as the type parameter. 
  '
  Public Overloads Function CompareTo(ByVal other As Temperature) As Integer _
    Implements IComparable(Of Temperature).CompareTo

    ' If other is not a valid object reference, this instance is greater.
    If other Is Nothing Then Return 1
    
    ' The temperature comparison depends on the comparison of the
    ' the underlying Double values. 
    Return m_value.CompareTo(other.m_value)
  End Function
  
  ' Define the is greater than operator.
  Public Shared Operator > (operand1 As Temperature, operand2 As Temperature) As Boolean
    Return operand1.CompareTo(operand2) > 0
  End Operator
  
  ' Define the is less than operator.
  Public Shared Operator < (operand1 As Temperature, operand2 As Temperature) As Boolean
    Return operand1.CompareTo(operand2) < 0
  End Operator

  ' Define the is greater than or equal to operator.
  Public Shared Operator >= (operand1 As Temperature, operand2 As Temperature) As Boolean
    Return operand1.CompareTo(operand2) >= 0
  End Operator
  
  ' Define the is less than operator.
  Public Shared Operator <= (operand1 As Temperature, operand2 As Temperature) As Boolean
    Return operand1.CompareTo(operand2) <= 0
  End Operator

  ' The underlying temperature value.
  Protected m_value As Double = 0.0

  Public ReadOnly Property Celsius() As Double
    Get
      Return m_value - 273.15
    End Get
  End Property

  Public Property Kelvin() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      If value < 0.0 Then 
        Throw New ArgumentException("Temperature cannot be less than absolute zero.")
      Else
        m_value = Value
      End If
    End Set
  End Property

  Public Sub New(ByVal kelvins As Double)
    Me.Kelvin = kelvins 
  End Sub
End Class

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    Dim temps As New SortedList(Of Temperature, String)

    ' Add entries to the sorted list, out of order.
    temps.Add(New Temperature(2017.15), "Boiling point of Lead")
    temps.Add(New Temperature(0), "Absolute zero")
    temps.Add(New Temperature(273.15), "Freezing point of water")
    temps.Add(New Temperature(5100.15), "Boiling point of Carbon")
    temps.Add(New Temperature(373.15), "Boiling point of water")
    temps.Add(New Temperature(600.65), "Melting point of Lead")

    For Each kvp As KeyValuePair(Of Temperature, String) In temps
      Console.WriteLine("{0} is {1} degrees Celsius.", kvp.Value, kvp.Key.Celsius)
    Next
  End Sub
End Class

' The example displays the following output:
'   Absolute zero is -273.15 degrees Celsius.
'   Freezing point of water is 0 degrees Celsius.
'   Boiling point of water is 100 degrees Celsius.
'   Melting point of Lead is 327.5 degrees Celsius.
'   Boiling point of Lead is 1744 degrees Celsius.
'   Boiling point of Carbon is 4827 degrees Celsius.
'

Uwagi

CompareTo Udostępnia silnie typizowana metoda porównania do porządkowania elementów członkowskich obiektu kolekcji ogólnej. Z tego powodu zwykle nie jest wywoływana bezpośrednio z kodu dewelopera. Zamiast tego jest wywoływana automatycznie przez metody, takie jak List<T>.Sort() i Add.

Ta metoda jest tylko definicją i musi być zaimplementowana przez określoną klasę lub typ wartości, aby mieć wpływ. Znaczenie porównań określonych w sekcji Wartości zwracane ("precedes", "występuje w tej samej pozycji co" i "następuje) zależy od konkretnej implementacji.

Z definicji każdy obiekt porównuje wartości większe niż null, a dwa odwołania o wartości null są porównywane ze sobą.

Uwagi dotyczące implementowania

W przypadku obiektów A, B i C muszą być spełnione następujące warunki:

A.CompareTo(A) wartość jest wymagana do zwrócenia zera.

Jeśli A.CompareTo(B) zwraca zero, B.CompareTo(A) jest to wymagane do zwrócenia zera.

Jeśli A.CompareTo(B) zwraca zero i B.CompareTo(C) zwraca zero, A.CompareTo(C) jest wymagane, aby zwrócić zero.

Jeśli A.CompareTo(B) zwraca wartość inną niż zero, B.CompareTo(A) jest wymagana do zwrócenia wartości znaku przeciwnego.

Jeśli A.CompareTo(B) zwraca wartość x , która nie jest równa zero, i B.CompareTo(C) zwraca wartość y tego samego znaku co x, jest A.CompareTo(C) wymagana do zwrócenia wartości tego samego znaku co x i y.

Uwagi dotyczące wywoływania

CompareTo(T) Użyj metody , aby określić kolejność wystąpień klasy.

Dotyczy

Zobacz też