IssuerNameRegistry Klasa

Definicja

Abstrakcyjna klasa bazowa rejestru nazw wystawców. Rejestr nazw wystawców służy do kojarzenia nazwy mnemonic z materiałem kryptograficznym wymaganym do zweryfikowania podpisów tokenów generowanych przez odpowiedniego wystawcę. Rejestr nazw wystawców przechowuje listę wystawców, które są zaufane przez aplikację jednostki uzależnionej (RP).

public ref class IssuerNameRegistry abstract : System::IdentityModel::Configuration::ICustomIdentityConfiguration
public abstract class IssuerNameRegistry : System.IdentityModel.Configuration.ICustomIdentityConfiguration
type IssuerNameRegistry = class
  interface ICustomIdentityConfiguration
Public MustInherit Class IssuerNameRegistry
Implements ICustomIdentityConfiguration
Dziedziczenie
IssuerNameRegistry
Pochodne
Implementuje

Przykłady

Poniższy kod przedstawia implementację IssuerNameRegistry klasy, która akceptuje tylko wystawców korzystających z certyfikatów z podmiotem "CN=localhost".

Ostrzeżenie

Poniższy kod służy tylko do celów ilustracyjnych. Sprawdzanie poprawności certyfikatów na podstawie nazwy podmiotu nie jest dobrym rozwiązaniem. Ten kod nie powinien być używany w środowisku produkcyjnym.

using System.IdentityModel.Tokens;

namespace System.IdentityModel.Samples
{
  /// <summary>
  /// This class verifies that the issuer is trusted, and provides the issuer name.
  /// </summary>
  public class TrustedIssuerNameRegistry : IssuerNameRegistry
  {
    /// <summary>
    /// Gets the issuer name of the given security token,
    /// if it is the X509SecurityToken of 'localhost'.
    /// </summary>
    /// <param name="securityToken">The issuer's security token</param>
    /// <returns>A string that represents the issuer name</returns>
    /// <exception cref="SecurityTokenException">If the issuer is not trusted.</exception>
    public override string GetIssuerName(SecurityToken securityToken)
    {
      X509SecurityToken x509Token = securityToken as X509SecurityToken;
      if (x509Token != null)
      {
        if (String.Equals(x509Token.Certificate.SubjectName.Name, "CN=localhost"))
        {
          return x509Token.Certificate.SubjectName.Name;
        }
      }

      throw new SecurityTokenException("Untrusted issuer.");
    }
  }
}

Poniżej przedstawiono kod XML niezbędny do skonfigurowania aplikacji z rejestrem zaufanych nazw wystawców.

<system.identityModel> 
 <identityConfiguration> 
  <issuerNameRegistry type="System.IdentityModel.Samples.TrustedIssuerNameRegistry, MyApp" /> 
 </identityConfiguration> 
</system.identityModel> 

Uwagi

Rejestr nazw wystawców służy do kojarzenia nazwy mnemonic z materiałami kryptograficznymi wymaganymi do zweryfikowania podpisów tokenów generowanych przez odpowiedniego wystawcę. Ta nazwa jest następnie używana do ustawiania Issuer właściwości lub OriginalIssuer oświadczenia. Metody uwidocznione przez klasę IssuerNameRegistry są wywoływane z potoku przez program obsługi tokenów zabezpieczających, który przetwarza token. Tokeny podpisane przez materiał, który nie jest mapowany przez rejestr nazw wystawców, są odrzucane jako niezaufane. Nazwa zwrócona przez rejestr nazw wystawców powinna być unikatowa w kontekście aplikacji rp.

W kodzie można określić rejestr nazw wystawców do użycia, ustawiając SecurityTokenHandlerConfiguration.IssuerNameRegistry właściwość . W pliku konfiguracji można określić rejestr nazw wystawców, określając <element issuerNameRegistry> w <elemencie securityTokenHandlerConfiguration> .

Program Windows Identity Foundation (WIF) udostępnia implementację IssuerNameRegistry klasy gotowej do użycia: ConfigurationBasedIssuerNameRegistry klasy . Korzystając z tej implementacji, można określić listę zaufanych wystawców w pliku konfiguracji aplikacji rp w ramach <elementu trustedIssuers> , który jest elementem <issuerNameRegistry> podrzędnym elementu, gdy ConfigurationBasedIssuerNameRegistryklasa .class jest przywoływany w atrybucie tego elementu type . W ramach <trustedIssuers> elementu każda nazwa wystawcy jest mapowana na certyfikat X.509, który powinien służyć do weryfikowania podpisu.

Aby utworzyć niestandardowy rejestr nazw wystawców, należy zastąpić metodę IssuerNameRegistry.GetIssuerName(SecurityToken) . Ta metoda zwraca nazwę wystawcy dla określonego tokenu zabezpieczającego. Opcjonalnie można zastąpić IssuerNameRegistry.GetIssuerName(SecurityToken, String) metodę , aby zapewnić mechanizm wskazówek podczas pobierania nazw wystawców i GetWindowsIssuerName metody , jeśli chcesz podać nazwę wystawcy dla tokenów systemu Windows, które różnią się od DefaultIssuer. Zastąpij metodę LoadCustomConfiguration , aby umożliwić inicjowanie rejestru nazw wystawców z pliku konfiguracji.

Konstruktory

IssuerNameRegistry()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy IssuerNameRegistry.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetIssuerName(SecurityToken)

Po zastąpieniu w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego.

GetIssuerName(SecurityToken, String)

Po zastąpieniu w klasie pochodnej zwraca nazwę wystawcy określonego tokenu zabezpieczającego. Określona nazwa wystawcy może być brana pod uwagę podczas określania nazwy wystawcy do zwrócenia.

GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
GetWindowsIssuerName()

Zwraca domyślną nazwę wystawcy, która ma być używana dla oświadczeń systemu Windows.

LoadCustomConfiguration(XmlNodeList)

Po zastąpieniu w klasie pochodnej ładuje konfigurację niestandardową z pliku XML.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też