MarshalByRefObject Klasa

Definicja

Umożliwia dostęp do obiektów w granicach domeny aplikacji w aplikacjach, które obsługują komunikacja zdalną.

public ref class MarshalByRefObject abstract
public abstract class MarshalByRefObject
[System.Serializable]
public abstract class MarshalByRefObject
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class MarshalByRefObject
type MarshalByRefObject = class
[<System.Serializable>]
type MarshalByRefObject = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type MarshalByRefObject = class
Public MustInherit Class MarshalByRefObject
Dziedziczenie
MarshalByRefObject
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu. W pierwszym przykładzie kodu pokazano, jak utworzyć wystąpienie klasy w innej domenie aplikacji. W drugim przykładzie kodu przedstawiono prostą klasę, która może służyć do komunikacji zdalniej.

Przykład 1

Poniższy przykład kodu przedstawia najprostszy sposób wykonywania kodu w innej domenie aplikacji. W przykładzie zdefiniowano klasę o nazwie Worker , która dziedziczy MarshalByRefObjectmetodę , która wyświetla nazwę domeny aplikacji, w której jest wykonywane. W przykładzie są tworzone wystąpienia Worker w domyślnej domenie aplikacji i w nowej domenie aplikacji.

Uwaga

Zestaw zawierający Worker musi zostać załadowany do obu domen aplikacji, ale może załadować inne zestawy, które istniały tylko w nowej domenie aplikacji.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

public ref class Worker : MarshalByRefObject
{
public:
  void PrintDomain() 
  { 
    Console::WriteLine("Object is executing in AppDomain \"{0}\"",
      AppDomain::CurrentDomain->FriendlyName); 
  }
};
 
void main()
{
  // Create an ordinary instance in the current AppDomain
  Worker^ localWorker = gcnew Worker();
  localWorker->PrintDomain();
 
  // Create a new application domain, create an instance
  // of Worker in the application domain, and execute code
  // there.
  AppDomain^ ad = AppDomain::CreateDomain("New domain");
  Worker^ remoteWorker = (Worker^) ad->CreateInstanceAndUnwrap(
    Worker::typeid->Assembly->FullName,
    "Worker");
  remoteWorker->PrintDomain();
}

/* This code produces output similar to the following:

Object is executing in AppDomain "source.exe"
Object is executing in AppDomain "New domain"
 */
using System;
using System.Reflection;

public class Worker : MarshalByRefObject
{
  public void PrintDomain()
  {
    Console.WriteLine("Object is executing in AppDomain \"{0}\"",
      AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);
  }
}

class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create an ordinary instance in the current AppDomain
    Worker localWorker = new Worker();
    localWorker.PrintDomain();

    // Create a new application domain, create an instance
    // of Worker in the application domain, and execute code
    // there.
    AppDomain ad = AppDomain.CreateDomain("New domain");
    Worker remoteWorker = (Worker) ad.CreateInstanceAndUnwrap(
      typeof(Worker).Assembly.FullName,
      "Worker");
    remoteWorker.PrintDomain();
  }
}

/* This code produces output similar to the following:

Object is executing in AppDomain "source.exe"
Object is executing in AppDomain "New domain"
 */
open System
open System.Reflection

type Worker() =
  inherit MarshalByRefObject()
  member _.PrintDomain() =
    printfn $"Object is executing in AppDomain \"{AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName}\""

// Create an ordinary instance in the current AppDomain
let localWorker = Worker()
localWorker.PrintDomain()

// Create a new application domain, create an instance
// of Worker in the application domain, and execute code
// there.
let ad = AppDomain.CreateDomain "New domain"
let remoteWorker = 
  ad.CreateInstanceAndUnwrap(typeof<Worker>.Assembly.FullName, "Worker") :?> Worker
remoteWorker.PrintDomain()

// This code produces output similar to the following:
//   Object is executing in AppDomain "source.exe"
//   Object is executing in AppDomain "New domain"
Imports System.Reflection

Public Class Worker
  Inherits MarshalByRefObject
  
  Public Sub PrintDomain() 
    Console.WriteLine("Object is executing in AppDomain ""{0}""", _
      AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName)
  End Sub 
End Class 

Class Example
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Create an ordinary instance in the current AppDomain
    Dim localWorker As New Worker()
    localWorker.PrintDomain()
    
    ' Create a new application domain, create an instance
    ' of Worker in the application domain, and execute code
    ' there.
    Dim ad As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("New domain")
    Dim remoteWorker As Worker = CType( _
      ad.CreateInstanceAndUnwrap( _
        GetType(Worker).Assembly.FullName, _
        "Worker"), _
      Worker)
    remoteWorker.PrintDomain()
  
  End Sub 
End Class 

' This code produces output similar to the following:
'
'Object is executing in AppDomain "source.exe"
'Object is executing in AppDomain "New domain"

Przykład 2

W poniższym przykładzie pokazano klasę pochodną MarshalByRefObject , która jest używana w dalszej części komunikacji zdalniej.

using namespace System;
using namespace System::Runtime::Remoting;
using namespace System::Security::Permissions;

public ref class SetObjectUriForMarshalTest
{
public:
  ref class TestClass: public MarshalByRefObject{};

  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Demand, Flags=SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration)]  
  static void Main()
  {
   TestClass^ obj = gcnew TestClass;
   RemotingServices::SetObjectUriForMarshal( obj, "testUri" );
   RemotingServices::Marshal(obj);
   Console::WriteLine( RemotingServices::GetObjectUri( obj ) );
  }

};
using System;
using System.Runtime.Remoting;

public class SetObjectUriForMarshalTest {

  class TestClass : MarshalByRefObject {
  }

  public static void Main() {

    TestClass obj = new TestClass();

    RemotingServices.SetObjectUriForMarshal(obj, "testUri");
    RemotingServices.Marshal(obj);

    Console.WriteLine(RemotingServices.GetObjectUri(obj));
  }
}
open System
open System.Runtime.Remoting
open System.Security.Permissions

type TestClass() =
  inherit MarshalByRefObject()

[<EntryPoint>]
let main _ =
  let obj = TestClass()

  RemotingServices.SetObjectUriForMarshal(obj, "testUri")
  RemotingServices.Marshal obj |> ignore

  printfn $"{RemotingServices.GetObjectUri obj}"
  0
Imports System.Runtime.Remoting
Imports System.Security.Permissions


Public Class SetObjectUriForMarshalTest
  
  Class TestClass
    Inherits MarshalByRefObject
  End Class

  <SecurityPermission(SecurityAction.Demand, Flags:= SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration )> _
  Public Shared Sub Main()
    Dim obj As TestClass = New TestClass()

    RemotingServices.SetObjectUriForMarshal(obj, "testUri")
    RemotingServices.Marshal(obj)

    Console.WriteLine(RemotingServices.GetObjectUri(obj))
  End Sub

End Class

Uwagi

Domena aplikacji to partycja w procesie systemu operacyjnego, w którym znajduje się co najmniej jedna aplikacja. Obiekty w tej samej domenie aplikacji komunikują się bezpośrednio. Obiekty w różnych domenach aplikacji komunikują się albo przez transport kopii obiektów w granicach domeny aplikacji, albo za pomocą serwera proxy do wymiany komunikatów.

MarshalByRefObject jest klasą bazową dla obiektów komunikujących się przez granice domeny aplikacji przez wymianę komunikatów przy użyciu serwera proxy. Obiekty, które nie dziedziczą, MarshalByRefObject są niejawnie marshalingowane przez wartość. Gdy aplikacja zdalna odwołuje się do marshala według obiektu wartości, kopia obiektu jest przekazywana przez granice domeny aplikacji.

MarshalByRefObject obiekty są dostępne bezpośrednio w granicach domeny aplikacji lokalnej. Przy pierwszym uzyskiwaniu dostępu do MarshalByRefObjectaplikacji w domenie aplikacji zdalnej serwer proxy jest przekazywany do aplikacji zdalnej. Kolejne wywołania serwera proxy są skierowane z powrotem do obiektu znajdującego się w domenie aplikacji lokalnej.

Typy muszą dziedziczyć po MarshalByRefObject tym, gdy typ jest używany przez granice domeny aplikacji, a stan obiektu nie może być kopiowany, ponieważ elementy członkowskie obiektu nie mogą być używane poza domeną aplikacji, w której zostały utworzone.

Po utworzeniu obiektu do MarshalByRefObject użycia przez granice domeny aplikacji nie należy przesłaniać żadnego z jego elementów członkowskich ani bezpośrednio wywoływać jego metod. Środowisko uruchomieniowe rozpoznaje, że klasy pochodzące z MarshalByRefObject klasy powinny być marshalowane przez granice domeny aplikacji.

Konstruktory

MarshalByRefObject()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MarshalByRefObject.

Metody

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy płytkią kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy