FtpWebRequest.UseBinary Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą Boolean typ danych dla transferów plików.

public:
 property bool UseBinary { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseBinary { get; set; }
member this.UseBinary : bool with get, set
Public Property UseBinary As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true wskazać serwerowi, że dane, które mają być przesyłane, są binarne; false aby wskazać, że dane są tekstem. Wartość domyślna to true.

Wyjątki

Określono nową wartość dla tej właściwości dla żądania, które jest już w toku.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pobiera i wyświetla wartości właściwości dla określonego FtpWebRequest obiektu.

Console::WriteLine( "Passive: {0} Keep alive: {1} Binary: {2} Timeout: {3}.", request->UsePassive, request->KeepAlive, request->UseBinary, request->Timeout == -1 ? "none" : request->Timeout.ToString() );
Console.WriteLine("Passive: {0} Keep alive: {1} Binary: {2} Timeout: {3}.",
  request.UsePassive,
  request.KeepAlive,
  request.UseBinary,
  request.Timeout == -1 ? "none" : request.Timeout.ToString()
);

Uwagi

Jeśli wysyłasz dane binarne, takie jak obraz, ustaw tę właściwość na true. Jeśli wysyłasz tekst, ustaw właściwość na false. Określenie true powoduje FtpWebRequest wysłanie "TYPE I" polecenia do serwera. Określenie false powoduje FtpWebRequest wysłanie "Type A" polecenia do serwera. Serwery FTP mogą ignorować te polecenia.

Zmiana UseBinary po wywołaniu GetRequestStreammetody , BeginGetRequestStream, GetResponselub BeginGetResponse powoduje InvalidOperationException wyjątek.

Dotyczy

Zobacz też