HttpClient.BaseAddress Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia podstawowy adres identyfikatora URI zasobu internetowego używanego podczas wysyłania żądań.

public:
 property Uri ^ BaseAddress { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri BaseAddress { get; set; }
public Uri? BaseAddress { get; set; }
member this.BaseAddress : Uri with get, set
Public Property BaseAddress As Uri

Wartość właściwości

Uri

Podstawowy adres identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier) zasobu internetowego używanego podczas wysyłania żądań.

Uwagi

Podczas wysyłania obiektu HttpRequestMessage przy użyciu względnego identyfikatora URI identyfikator URI komunikatu zostanie dodany do BaseAddress właściwości w celu utworzenia bezwzględnego identyfikatora URI.

Należy pamiętać, że wszystkie znaki po prawej stronie "/" w identyfikatorze URI podstawowym są wykluczane w połączeniu z identyfikatorem URI komunikatu. Zobacz Specyfikację składni ogólnej uniform resource identifier (URI) RFC 3986 .

Dotyczy