Nullable<T> Struktura

Definicja

Reprezentuje typ wartości, który można przypisać null.

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Parametry typu

T

Podstawowy typ Nullable<T> wartości typu ogólnego.

Dziedziczenie
Nullable<T>
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje trzy wiersze tabeli w przykładowej bazie danych Microsoft Pubs. Tabela zawiera dwie kolumny, które nie są dopuszczające wartości null, i dwie kolumny, które można null.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
open System

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.

type titleAuthor =
 struct
  // Author ID format ###-##-####
  val mutable au_id: string
  // Title ID format AA####
  val mutable title_id: string
  // Author ORD is nullable.
  val mutable au_ord: Nullable<int16>
  // Royalty Percent is nullable.
  val mutable royaltyper: Nullable<int>
 end

// Display the values of the titleAuthor array elements.
let display dspTitle (dspAllTitleAuthors: #seq<titleAuthor>) =
  printfn $"*** {dspTitle} ***"
  for dspTA in dspAllTitleAuthors do
    printfn $"Author ID ... {dspTA.au_id}"
    printfn $"Title ID .... {dspTA.title_id}"
    printfn $"Author ORD .. {dspTA.au_ord.GetValueOrDefault -1s}"
    printfn $"Royalty %% ... {dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault -1}\n"

// Declare and initialize the titleAuthor array.
let ta = Array.zeroCreate<titleAuthor> 3
ta[0].au_id <- "712-32-1176"
ta[0].title_id <- "PS3333"
ta[0].au_ord <- Nullable 1s
ta[0].royaltyper <- Nullable 100

ta[1].au_id <- "213-46-8915"
ta[1].title_id <- "BU1032"
ta[1].au_ord <- Nullable()
ta[1].royaltyper <- Nullable()

ta[2].au_id <- "672-71-3249"
ta[2].title_id <- "TC7777"
ta[2].au_ord <- Nullable()
ta[2].royaltyper <- Nullable 40

// Display the values of the titleAuthor array elements, and
// display a legend.
display "Title Authors Table" ta
printfn "Legend:"
printfn "An Author ORD of -1 means no value is defined."
printfn "A Royalty %% of 0 means no value is defined."

// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego interfejsu API, zobacz Uwagi dotyczące dodatkowego interfejsu API dotyczące wartości Nullable<T>.

Konstruktory

Nullable<T>(T)

Inicjuje Nullable<T> nowe wystąpienie struktury do określonej wartości.

Właściwości

HasValue

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący Nullable<T> obiekt ma prawidłową wartość jego typu bazowego.

Value

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu, jeśli została przypisana prawidłowa wartość bazowa.

Metody

Equals(Object)

Wskazuje, czy bieżący Nullable<T> obiekt jest równy określonemu obiektowi.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu obiektu zwróconego przez Value właściwość.

GetValueOrDefault()

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną typu bazowego.

GetValueOrDefault(T)

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub określoną wartość domyślną.

ToString()

Zwraca tekstowa reprezentacja wartości bieżącego Nullable<T> obiektu.

Operatory

Explicit(Nullable<T> to T)

Definiuje jawną konwersję Nullable<T> wystąpienia na jego wartość bazową.

Implicit(T to Nullable<T>)

Tworzy nowy Nullable<T> obiekt zainicjowany do określonej wartości.

Dotyczy

Zobacz też